eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja oświetlenia awaryjnego dla budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - 1 etap.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia awaryjnego dla budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz – 1 etap.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016077929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 832-45-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia awaryjnego dla budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz – 1 etap.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89736522-6e64-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011772/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00453209

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-8/OSIR/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140120,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia awaryjnego dla budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz– 1 etap.
Szczegółowy zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie – 1 etap. Celem modernizacji jest dostosowanie istniejącego oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego do aktualnych przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Modernizacja obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych wraz ze znakami na wszystkich kondygnacjach, klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji oraz pomieszczenia techniczne
i pomieszczenia w których mogą przebywać klienci OSiR (np. szatnie, umywalnie, siłownia, hala basenu, parking).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy oraz:
a) projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 2 do SWZ;
b) dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SWZ;
c) przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWZ
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót– załącznik nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84231,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 392000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84231,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M&M Electric Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242921485

7.3.3) Ulica: Skarbka z Gór 15G lok. 21

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-287

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84231,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.