eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarszewy › Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem w formie: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skarszewy z podziałem na 5 częściOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem w formie: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skarszewy z podziałem na 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192007817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 9

1.5.2.) Miejscowość: Skarszewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585882436

1.5.8.) Numer faksu: 585880665

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@skarszewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsskarszewy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem w formie: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skarszewy z podziałem na 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81c10d0a-929c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025750/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem w formie: schroniska, schroniska z usł. opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skarszewy - z podziałem na 5 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81c10d0a-929c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://ezamowienia.gov.pl/ w przypisanym postępowaniu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/ . Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do niezbędnych formularzy, m.in.: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Więcej informacji dotyczących zakładania konta na platformie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamowienia.pl.
4. Postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań lub ze strony głównej platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: gops@skarszewy.pl
6. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowanie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: gops@skarszewy.pl
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń w tym dotyczących podmiotowych środków dowodowych (za wyjątkiem oferty i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia z postępowania):
1) Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
2) Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.2247).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
- .com - .exe - .bat - .msi.
3) W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawiera - zgodnie z zapisami części XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.PS.261.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Skarszewy wraz z wyżywieniem (trzy posiłki, w tym co najmniej jeden gorący) w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.
2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia dzienna liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosić: 1 osoba.
3. Podana przez Zamawiającego ilość bezdomnych kobiet jest dzienną ilością przewidywaną
w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających
z usług świadczonych przez schronisko.
5. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania, wydanego przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług
w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailowo. Takie zlecenie usług będzie bez zbędnej zwłoki potwierdzone skierowaniem.
7. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku/placówce dla osób bezdomnych, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko/placówka dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
8. Osoby świadczące usługi w schronisku/placówce dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).
9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena – 70 % (70 pkt)
Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego - 30% (30 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 70 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 70 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
KC = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
KC – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego (KC) zostanie ocenione w skali punktowej do 30 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów w zależności od odległości dzielącej siedzibę Zamawiającego (przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach) oraz schronisko/placówkę wskazane w ofercie. Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km – 30 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego pow. 70 km do 100 km – 15 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 100 km – 0 pkt

3. Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

P = KC + KO,

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
KC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
KO – liczba punktów przyznanych w kryterium „Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego”

4. Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 – w górę.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
6. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Skarszewy wraz z wyżywieniem (trzy posiłki, w tym co najmniej jeden gorący) w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia dzienna liczba bezdomnych mężczyzn skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosić: 5 osób.
3. Podana przez Zamawiającego ilość bezdomnych mężczyzn jest dzienną ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ww ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia,
w tym pieniężne, wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
5. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług
w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailowo. Takie zlecenie usług będzie bez zbędnej zwłoki potwierdzone skierowaniem.
7. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku/placówce dla osób bezdomnych, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko/placówka dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
8. Osoby świadczące usługi w schronisku/placówce dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).
9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena – 70 % (70 pkt)
Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego - 30% (30 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 70 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 70 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
KC = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
KC – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego (KC) zostanie ocenione w skali punktowej do 30 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów w zależności od odległości dzielącej siedzibę Zamawiającego (przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach) oraz schronisko/placówkę wskazane w ofercie. Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km – 30 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego pow. 70 km do 100 km – 15 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 100 km – 0 pkt

3. Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

P = KC + KO,

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
KC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
KO – liczba punktów przyznanych w kryterium „Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego”

4. Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 – w górę.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
6. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Skarszewy wraz z wyżywieniem (trzy posiłki, w tym co najmniej jeden gorący) w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia dzienna liczba bezdomnych osób skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosić: 1 osoba.
3. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest dzienną ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
5. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailowo. Takie zlecenie usług będzie bez zbędnej zwłoki potwierdzone skierowaniem.
7. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi być zgodny z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
8. Osoby świadczące usługi w schronisku/placówce dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).
9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena – 70 % (70 pkt)
Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego - 30% (30 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 70 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 70 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
KC = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
KC – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego (KC) zostanie ocenione w skali punktowej do 30 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów w zależności od odległości dzielącej siedzibę Zamawiającego (przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach) oraz schronisko/placówkę wskazane w ofercie. Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km – 30 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego pow. 70 km do 100 km – 15 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 100 km – 0 pkt

3. Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

P = KC + KO,

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
KC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
KO – liczba punktów przyznanych w kryterium „Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego”

4. Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 – w górę.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
6. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla bezdomnych, a w przypadku braku osób skierowanych do noclegowni – świadczenie usługi utrzymania miejsca w gotowości do przyjęcia klienta (w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku).
2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia dzienna liczba bezdomnych osób skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosić:
1 osoba, w przypadku braku osoby, która kwalifikowałaby się do skierowania do placówki – utrzymanie w gotowości 1 miejsca.
3. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest dzienną ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez placówkę – w przypadku skierowania osoby, a w przypadku braku osoby skierowanej – za utrzymanie miejsca w gotowości.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie przedstawił cenę (zł za 1 osobę/za 1 dobę) związaną z realizacją pełnej usługi (czyli cenę za dobę rzeczywistego pobytu klienta) oraz cenę (zł za 1 miejsce utrzymania w gotowości/ za 1 dobę lub w skali 1 miesiąca) w przypadku utrzymania miejsca w gotowości do przyjęcia klienta.
6. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
7. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w placówce dla osób bezdomnych, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się placówka dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
8. Osoby świadczące usługi w noclegowni dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena – 70 % (70 pkt)
Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego - 30% (30 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 70 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 70 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
KC = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
KC – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego (KC) zostanie ocenione w skali punktowej do 30 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów w zależności od odległości dzielącej siedzibę Zamawiającego (przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach) oraz schronisko/placówkę wskazane w ofercie. Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km – 30 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego pow. 70 km do 100 km – 15 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 100 km – 0 pkt

3. Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

P = KC + KO,

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
KC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
KO – liczba punktów przyznanych w kryterium „Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego”

4. Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 – w górę.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
6. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla bezdomnych, a w przypadku braku osób skierowanych do ogrzewalni – świadczenie usługi utrzymania miejsca w gotowości do przyjęcia klienta w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia dzienna liczba bezdomnych osób skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosić: 1 osobę,
w przypadku braku osoby, która kwalifikowałaby się do skierowania do placówki – utrzymanie w gotowości 1 miejsca.
3. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest dzienną ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez placówkę – w przypadku skierowania osoby, a w przypadku braku osoby skierowanej – za utrzymanie miejsca w gotowości.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie przedstawił cenę (zł za 1 osobę/za 1 dobę) związaną z realizacją pełnej usługi (czyli cenę za dobę rzeczywistego pobytu klienta) oraz cenę (zł za 1 miejsce utrzymania w gotowości/ za 1 dobę lub w skali 1 miesiąca) w przypadku utrzymania miejsca w gotowości do przyjęcia klienta.
6. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
7. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w placówce dla osób bezdomnych, oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się placówka dla osób bezdomnych musi być zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
8. Osoby świadczące usługi w ogrzewalni dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium cena – 70 % (70 pkt)
Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego - 30% (30 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 70 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 70 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
KC = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 70 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
KC – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego (KC) zostanie ocenione w skali punktowej do 30 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów w zależności od odległości dzielącej siedzibę Zamawiającego (przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach) oraz schronisko/placówkę wskazane w ofercie. Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 70 km – 30 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego pow. 70 km do 100 km – 15 pkt
• Odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 100 km – 0 pkt

3. Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

P = KC + KO,

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
KC – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
KO – liczba punktów przyznanych w kryterium „Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego”

4. Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 – w górę.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV niniejszej SWZ. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
6. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska/placówki od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że jest podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego wojewodę

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000 zł.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 usługi polegające na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonane oraz potwierdzą należyte wykonanie tych usług poprzez złożenie dowodów (dowodami są m.in. referencje, listy polecające bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane należycie); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług stanowiący Załącznik Nr 3 Do SWZ
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, spełniającymi minimalne standardy:
• dot. CZĘŚCI 1 - Osoby świadczące usługi w schronisku dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700 ze zm.), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust.14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 4 do SWZ
• dot. CZĘŚCI 2 - Osoby świadczące usługi w schronisku dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700 ze zm.), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust.14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r. Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 4 do SWZ
• dot. CZĘŚCI 3 - Osoby świadczące usługi w schronisku/placówce dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700 ze zm.), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust.14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 4 do SWZ
• dot. CZĘŚCI 4 - Osoby świadczące usługi w noclegowni dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700 ze zm.), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust.14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 4 do SWZ
• dot. CZĘŚCI 5 - Osoby świadczące usługi w ogrzewalni dla osób bezdomnych muszą posiadać kwalifikacje określone w art. 48a ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700 ze zm.), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust.14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100.000,00 zł oraz kopią potwierdzenia opłaty składki z tytułu tego ubezpieczenia
b) wykazu usług – dot. warunku udziału w postępowaniu opisanym w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a (Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ) – wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
c) oświadczenie o dysponowaniu osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia, które spełniają minimalne standardy - załącznik nr 4 SWZ.

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy prowadzą/świadczą takie usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.