eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa sprzętu informatycznego: monitorów, jednostek centralnych, notebooków oraz stacji zarządzania (4 oddzielne zadania częściowe)Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego: monitorów, jednostek centralnych, notebooków oraz stacji zarządzania (4 oddzielne zadania częściowe)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510064784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-521

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ol.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego: monitorów, jednostek centralnych, notebooków oraz stacji zarządzania (4 oddzielne zadania częściowe)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f953169-9043-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133663/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa monitorów, jednostek centralnych, notebooków oraz stacji zarządzania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f953169-9043-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ol.policja.gov.pl zgodnie z Pkt. 2 ust. 2 SWZ. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.Sposób sporządzenia dokumentów elektr. lub dokumentów elektr. będących kopią elektr. treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania)
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w spr. wymagań dla dokumentów elektr. Dokumenty elektr., o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini. w sprawie wymagań dla dokumentów elektr., sporządza się w postaci elektr., w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 Rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektr.: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektr. (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści
„Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektr., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektr., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.93 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Za pośr. „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewn. lub wewn. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dot. plików przesyłanych jako zał. do jednego formularza).
Min. wymagania techn. dot. sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dot. specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów tech. i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia techn. (22) 4587799 lub drogą elektr. poprzez formularz udostępniony na str.: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn, tel. 47 731 52 00, 57-60, fax 47 731 5205, e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl.
2. Zgodnie z art. 37 RODO Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora danych, kontakt: ul. Partyzantów 6-8, 10-521 Olsztyn, Tel. 47 731 5610, faks: 47 731 5615, e-mail: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu w oparciu o przepisy art. 18 i 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (okres archiwizacji dokumentów).
7. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
11. Jednocześnie Administrator danych osobowych przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizowaną umową i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-t-P/52/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Monitory - 120 szt. w ramach zamówienia podstawowego, gwarantowanego oraz 16 szt. z możliwością zamówienia w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawierają Załączniki nr 2/1, Załącznik nr 5 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp - 16 sztuk monitorów
2. Zamawiający określa, że wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji, jest uzależniona od uzyskania środków finansowych na ten cel. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % wartości oferty, po cenach określonych w ofercie.
3. W przypadku zamówienia opcjonalnej ilości sprzętu rozliczenie będzie następowało na zasadach ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zgodnie z zawartą umową.
4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia gwarantowanego.
5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako opcja jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu opcji w dniu podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 248 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Jednostki centralne - 100 szt. w ramach zamówienia podstawowego, gwarantowanego oraz 16 szt. z możliwością zamówienia w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawierają Załączniki nr 2/2, Załącznik nr 5 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp - 16 sztuk jednostek centralnych.
2. Zamawiający określa, że wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji, jest uzależniona od uzyskania środków finansowych na ten cel. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % wartości oferty, po cenach określonych w ofercie.
3. W przypadku zamówienia opcjonalnej ilości sprzętu rozliczenie będzie następowało na zasadach ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zgodnie z zawartą umową.
4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia gwarantowanego.
5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako opcja jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu opcji w dniu podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 248 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Notebooki - 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego, gwarantowanego oraz 10 szt. z możliwością zamówienia w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawierają Załączniki nr 2/3, Załącznik nr 5 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp - 10 sztuk notebooków
2. Zamawiający określa, że wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji, jest uzależniona od uzyskania środków finansowych na ten cel. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % wartości oferty, po cenach określonych w ofercie.
3. W przypadku zamówienia opcjonalnej ilości sprzętu rozliczenie będzie następowało na zasadach ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zgodnie z zawartą umową.
4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia gwarantowanego.
5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako opcja jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uruchomieniu opcji w dniu podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 248 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – Stacje zarządzania - 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawierają Załączniki nr 2/4, Załącznik nr 5 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający, dokonując wyliczeń wartości punktowej ofert zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 248 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga wnoszenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczenia. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga wnoszenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: karty produktu oferowanego sprzętu (dla każdego rodzaju produktu oddzielnie).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp tj. kart produktu oferowanego sprzętu (dla każdego rodzaju produktu oddzielnie).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Interaktywny Formularz ofertowy – wypełniony i złożony według zasad opisanych w Pkt. 26 SWZ
2) Formularz cenowy dla zadania/zadań, którego dotyczy oferta, sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2/1-4
3) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według Załącznika nr 3 do SWZ
4) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące potwierdzenie o braku podstaw wykluczenia – według Załącznika nr 4 do SWZ
5) (jeżeli dotyczy) Wykaz podwykonawców sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 6 do SWZ,
6) (jeżeli dotyczy) Formularz upoważnienia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 7 do SWZ
7) (jeżeli dotyczy) Wykaz rozwiązań równoważnych – zgodnie z Pkt. 9 SWZ
8) Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z Pkt. 24 SWZ
9) Dowód wpłaty wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określił wysokość wadium w podziale na poszczególne zadania: Zadanie nr 1 – Monitory - 1 000,00 zł, Zadanie nr 2 – Jednostki centralne - 4 000,00 zł; Zadanie nr 3 – Notebooki - 1 000,00 zł; Zadanie nr 4 – Stacje zarządzania - 800,00 zł. Łączna kwota wadium wynosi 6 800,00 zł
(słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany w SWZ rachunek bankowy Zamawiającego (kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty). Patrz Pkt. 28 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) dodatkowo do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
- dokumenty określone w pkt. 23 ust. 1A oraz 2A SWZ – złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f953169-9043-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.