eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w LubartowieOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubartowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlubartowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4013e3cf-9278-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4013e3cf-9278-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako za-łączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
8. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge
14.0 i nowsze,
albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowa
9. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
10. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasad jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8.W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9.W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,Zamawiający informuje, że:
10.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Starosta Lubartowski 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8;
10.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@powiatlubartowski.pl;
10.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie”.
10.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
10.5. osoba fizyczna posiada:
10.5.1 na podstawie art.15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
10.5.2 na podstawie art.16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
10.5.3 na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
10.5.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
10.6. osobie fizycznej nie przysługuje:
10.6.1. w związku zart.17 ust.3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
10.6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 rozporządzenia 2016/679;
10.6.3. na podstawie art.21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, Wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.272.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 obejmuje budowę kompleksu sportowego przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z zalicznikową linią kablowo-oświetleniową, drenażem, szczelnym zbiornikiem na wody deszczowe oraz przebudową instalacji wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w szczególności:
1) budowa bieżni prostej o dł. 60m;
2) budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę, badminton;
3) budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni trawiastej;
4) budowa skoczni do skoku w dal;
5)budowa siłowni zewnętrznej;
6) utwardzenia terenu wraz z zewnętrznymi schodami;
7) budowa ogrodzenia o wys. 2,0m i 4,0m wraz z furtkami;
8)budowa piłkochwytów o wysokości 6,0m;
9) budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem obejmująca:
10) wykonanie oświetlenia kompleksu;
11)wykonanie linii kablowa zasilająca;
12) budowa monitoringu;
13) opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję na wycinkę drzew zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku w imieniu zamawiającego wniosku na wycinkę drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;
14 )przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów oraz usunięcia pni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
15) zagospodarowanie pozyskanego z wycinki drewna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32423000-4 - Gniazda sieciowe

32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32324300-3 - Urządzenia telewizyjne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego dla części I oraz części II.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena" (C) - 60 pkt – 1 pkt =1%;
b) „Okres gwarancji i rękojmi " (G): 40 pkt – 1 pkt =1%
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. w kryterium „Cena" (C) wg poniższego wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
cena oferty ocenianej

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:
gwarancja i rękojmia oferty ocenianej
G = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %
najdłuższa zaoferowana gwarancja i rękojmia powyżej 36 m-cy

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (termin minimalny). Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 36 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 60 miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona będzie wg wzoru: K = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia - Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie.
Część 2 obejmuje wykonanie robót remontowo budowlanych budynków Zespołu Szkół Nr 2 w szczególności:
1) ocieplenie ścian styropianem gr. 16 cm,12 cm i 2 cm hali sportowej i małej sali gimnastycznej z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
2) malowanie wewnętrzne małej sali gimnastycznej, hali sportowej wraz z malowaniem konstrukcji dachu i sufitu z blachy falistej;
3) cyklinowanie parkietu z naprawą ubytków wraz z lakierowaniem hali sportowej i malej sali gimnastycznej .
4) wymianę stolarki wrót i częściowe okien w hali sportowej.
5) wymianę wentylatorów dachowych szt. 6 i montaż 3 szt. ściennych w istniejących otworach hali sportowej;
6) wymianę grzejników w hali sportowej;
7) wymianę zespolonych szyb w hali sportowej
8) wykonanie opasek odwadniających częściowo przy budynkach hali sportowej i małej sali gimnastycznej.
9)przebudowę schodów zewnętrznych przy hali sportowej;
10) remont/wymianę instalacji grzewczej w budynku głównym, Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie w zakresie:
a) demontażu istniejącej instalacji c.o.;
b) montażu nowej instalacji z grzejnikami oraz wraz z armaturą;
c) regulacja oraz uruchomienie instalacji.
11) Przebudowa instalacji teleinformatycznej i elektrycznej kolidującej z
instalacjami C.O.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45321000-3 - Izolacja cieplna

39717100-2 - Wentylatory

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

50112120-0 - Usługi w zakresie wymiany szyb

42416000-5 - Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome

44221110-9 - Ramy okienne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32428000-9 - Modernizacja sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego dla części I oraz części II.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena" (C) - 60 pkt – 1 pkt =1%;
b) „Okres gwarancji i rękojmi " (G): 40 pkt – 1 pkt =1%
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. w kryterium „Cena" (C) wg poniższego wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
cena oferty ocenianej

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:
gwarancja i rękojmia oferty ocenianej
G = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %
najdłuższa zaoferowana gwarancja i rękojmia powyżej 36 m-cy

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (termin minimalny). Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 36 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 60 miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona będzie wg wzoru: K = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1. W zakresie 1 części zamówienia:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał minimum jedną robotę budowlaną* polegającą na budowie boiska lub kilku boisk sportowych o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2. wraz z dowodami określającymi, że ta robota budowlana została wykonana należycie (referencje, protokoły bezusterkowych odbiorów końcowych prac).
*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach jednej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
1.4.2 W zakresie 2 części zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: − co najmniej jedną robotę budowlaną*, która: polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, w zakres której wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych oraz / lub wykonanie lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- miała wartość minimum 1 000 000,00. zł brutto (jeden milion złotych brutto ) wraz z dowodami określającymi, że ta robota budowlana została wykonana należycie (referencje, protokoły bezusterkowych odbiorów końcowych prac).
*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach jednej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

1.4.3. W zakresie części nr 1 :
a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem za-mówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
1.4.4. W zakresie części nr 2:
a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budo-wy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą różne uprawnienia. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same zadania i tą samą osobę na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdzają one spełnianie warunków na wszystkie części w ramach, których zostaną wykazane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zdolności technicznej lub zawodowej:
1 wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 7 do SWZ;
2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” załącznik Nr 2 do SWZ.
3) oświadczenia Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp załącznik Nr 3 do SWZ.
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia załącznik Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 załącznik 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część nr 1 -Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
Część nr 2 -Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie: 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku: : 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002 z dopiskiem "Wadium - Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie /lub Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie –(część na którą wykonawca składa ofertę)”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
3. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2. gwarancji bankowych;
3. gwarancji ubezpieczeniowych;
4. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian określono w § 18 załącznika Nr 6 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.