eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000213641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osikowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 645 89 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp23tor@sp23.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp23.torun.pl/home/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06e66497-9036-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06e66497-9036-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: dokumenty podpisane podpisem elektronicznym - składane przez platformę

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO dostępna w Szkole Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: D.332.1.2023.IM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. 1) Opis przedmiotu zamówienia: usługa społeczna polegająca na: świadczeniu usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczenia gorących posiłków w postaci:
a) dwudaniowego obiadu i napoju dla uczniów klas I-VIII oraz pracowników (150 szt.), w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.,
b) trzech posiłków: śniadania, II śniadania oraz dwudaniowego obiadu i napoju (np. kompotu) dla wychowanków oddziałów przedszkolnych ( 100 szt.), w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.,
c) z wyłączeniem dni wolnych ustawowo i przewidzianych w organizacji pracy szkoły, świąt, w łącznej liczbie 30 050 dni żywieniowych (co stanowi iloczyn przyjętej przez Zamawiającego liczby osób korzystających z posiłków i dni oraz liczby dni żywieniowych tj. (zamówienie podstawowe) 100 osób x 149 dni żywieniowych oraz 150 osób x 101 dni żywieniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem według zasad rozliczenia określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, że okres opcji nie może przekroczyć 30 % łącznej ilości sztuk posiłków określonych dla zamówienia podstawowego oraz że łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji nie przekroczy kwoty: 135 000 zł netto, a ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
Okoliczności skorzystania z opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zwiększenie liczby uczniów korzystających z posiłków, w związku z czym w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy zamówienia oraz oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją zamówienia: rodzaj czynności - przygotowanie posiłków przez pracowników Wykonawcy podczas realizacji usługi objętej umową. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu i niniejszej SWZ, składa się zgodnie z § 15 Rozporządzenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy w zw. z pkt. 13 ppkt 1) niniejszej SWZ oraz art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129) w zw. pkt. 15 ppkt. 3) niniejszej SWZ.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 439 Ustawy, przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do zawartej Umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi:
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,
nie częściej niż raz na 3 miesiące, po upływie terminu o którym mowa w pkt a),
w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 20 % wartości brutto umowy określonej jako wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w wysokości zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy – po jej zmniejszeniu o wartość zrealizowanej części umowy,
w odniesieniu do kwartalnego „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych” w obszarze „Wskaźniki cen” ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego za okres ostatniego kwartału poprzedzającego zmianę,
tylko w przypadku jeżeli kwartalny wskaźnik, o którym mowa w pkt d) ulegnie podwyższeniu o co najmniej 5 % w stosunku do wskaźnika publikowanego za poprzedni kwartał, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wyliczeniem kwot proponowanej waloryzacji. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności i adekwatności zmiany cen za usługi. W celu dokonania przedmiotowej zmiany Wykonawca (także na wniosek Zamawiającego) zsumuje wartość faktur w kwartale poprzedzającym zmianę, a następnie dokona podziału otrzymanej kwoty w taki sposób, aby wykazać rodzaj i poziom kosztów podlegających zmianom. Na podstawie przedstawionego wyliczenia Zamawiający lub Wykonawca będą mogli wnioskować o zmianę umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana proporcjonalnie w stosunku do "wsadu do kotła" oraz opłaty za usługi cateringowe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.