eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › KZP/15/2023 - dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu zawierającego: Elektroniczny Obieg Dokumentów(EOD) oraz Kontrolę Dostępu i Rejestr Czasu Pracy (KD/RCP).Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
KZP/15/2023 - dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu zawierającego: Elektroniczny Obieg Dokumentów(EOD) oraz Kontrolę Dostępu i Rejestr Czasu Pracy (KD/RCP).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000035257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 202

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-486

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzp@piap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowa i badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KZP/15/2023 - dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu zawierającego: Elektroniczny Obieg Dokumentów(EOD) oraz Kontrolę Dostępu i Rejestr Czasu Pracy (KD/RCP).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa5e9638-926d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
3.1 poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2 drogą elektroniczną: kzp@piap.pl ;
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga:
4.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Siec badawcza Łukasiewicz –
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP https://piap.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl
4.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4.3 Rejestracja konta następuje poprzez:
4.3.1 kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
4.3.2 jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/15/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu zawierającego: Elektroniczny Obieg Dokumentów(EOD) oraz Kontrolę Dostępu i Rejestr Czasu Pracy (KD/RCP

4.2.6.) Główny kod CPV: 48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30211300-4 - Platformy komputerowe

42961100-1 - System kontroli dostępu

35123200-4 - Urządzenia kontroli czasu pracy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10% wartości zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena implementacji pasków płacowych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena implementacji Pitów

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek zostanie spełniony jeżeli:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości: co najmniej 1 000 000,00 zł
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez przynajmniej jednego Wykonawców)
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania polisy przez cały okres realizacji umowy.

d) zdolności technicznej lub zawodowej :
3. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
• Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie tożsamych z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości (minimum 100 000,00 zł brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi wykazać się co najmniej trzema takimi dostawami i wdrożeniami. (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców w zakresie wdrożenia oferowanego systemu – KD/RCP)
• Dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, każda z osób musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia tożsamego z przedmiotem zamówienia. (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek może być spełniony łącznie)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
5.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000.000 zł
5.2. wykaz dostaw i wdrożeń wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (co najmniej 3 usługi o wartości 100 000 zł z podatkiem VAT); - Załącznik 4 (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony jednego z wykonawców w zakresie wdrożenia oferowanego systemu –KD/RCP)
5.3 Wykaz osób , które będą realizować zamówienie, z podaniem wykonanych wdrożeń, ich odbiorców, doświadczenia. - Załącznik 5

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ośw. z art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia, dla których Umowa przewiduje formę pisemną, będą dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w szczególności:
1) zmiany terminu realizacji umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług VAT jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) zmianę danych Wykonawcy np. zmiana adresu itp.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian, po akceptacji drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.