eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błędów › Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Błędów oraz do Przedszkola Samorządowego w BłędowieOgłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Błędów oraz do Przedszkola Samorządowego w Błędowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błędów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadurkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Błędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-620

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486680656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodowiska@bledow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bledow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Błędów oraz do Przedszkola Samorządowego w Błędowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbd00de0-80c0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004673/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Błędów oraz do Przedszkola Samorządowego w Błędowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488894

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGK-II-271/15/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 622502,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Błędowie mieszczącego się przy ul. Stary Rynek 9 B 05-620 Błędów w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela Przedszkola. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-7:30. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 9 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych
takich jak:
1. Mięso i produkty mięsne,
2. Produkty mleczarskie, nabiał, jaja, ryba wędzona, różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna
3. Produkty rolnictwa i ogrodnictwa i podobne
4. Produkty mrożone
5. Wyroby garmażeryjne
6. Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15894300-4 - Dania gotowe

03142500-3 - Jaja

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15811000-6 - Pieczywo

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15331170-9 - Warzywa mrożone

15234000-7 - Ryby wędzone

4.5.5.) Wartość części: 255020,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej
w Błędowie

1. Mięso i produkty mięsne,
2. Produkty mleczarskie, nabiał, jaja, ryba wędzona, różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna
3. Produkty rolnictwa i ogrodnictwa i podobne
4. Produkty mrożone
5. Wyroby garmażeryjne
6. Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15234000-7 - Ryby wędzone

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15894300-4 - Dania gotowe

03142500-3 - Jaja

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15811000-6 - Pieczywo

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 172554,32 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie mieszczącej się pod adresem Wilków Drugi nr 82 , 05-620 Błędów w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela Przedszkola. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-7:30. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 9 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa art spożywczych:
1. Mięso i produkty mięsne,
2. Produkty mleczarskie, nabiał, jaja, ryba wędzona, różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna
3. Produkty rolnictwa i ogrodnictwa i podobne
4. Produkty mrożone
5. Wyroby garmażeryjne
6. Pieczywo

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15234000-7 - Ryby wędzone

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15894300-4 - Dania gotowe

03142500-3 - Jaja

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

15811000-6 - Pieczywo

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 194927,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25360,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25360,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20563,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20563,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26614,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26614,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.