eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa komputerów przenośnych i monitorów na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa komputerów przenośnych i monitorów na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 523960979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowogrodzkiej 50/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@irjp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://irjp.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-333e4705-6365-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów przenośnych i monitorów na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-333e4705-6365-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162575/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa komputerów przenośnych i monitorów na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00430510

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BA.291.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 581028,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa komputerów przenośnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 633387,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa monitorów

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.5.) Wartość części: 81278,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 368901,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 635172,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 368901,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482528507

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 368901,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54411,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92376,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54411,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CPU ZETO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6110203374

7.3.4) Miejscowość: Jelenia Góra

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54411,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji w części 1: etap 2 - pozostałe 40 szt. określonych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja
techniczna oferowanego sprzętu, stanowiącym Załącznik numer 2 do umowy, sukcesywnie, maksymalnie do dnia 31.12.2024 r., zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, według cen jednostkowych brutto wymienionych w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zlecenie Dostawy może zostać przekazane Wykonawcy nie później niż do końca 30 dnia od daty zawarcia Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.