eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skrzyszów › Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymiOgłoszenie z dnia 2023-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019464

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 642

1.5.2.) Miejscowość: Skrzyszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@skrzyszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopsskrzyszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ade134a-907e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034518/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ade134a-907e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gops@skrzyszow.pl (Uwaga! Nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanym dalej: „rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej”), Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy e-Zamówienia:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
b) zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
c) zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze;
albo
2) Tablet/Telefon:
a) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
b) przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
Uwaga: Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33- 156 Skrzyszów 642,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pod adresem: gops@skrzyszow.pl lub na adres wskazany w pkt 1,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,
4) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym Wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Prawa zamówień publicznych,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/ Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33- 156 Skrzyszów 642,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pod adresem: gops@skrzyszow.pl lub na adres wskazany w pkt 1,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,
4) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym Wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Prawa zamówień publicznych,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/ Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka, tj.:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług - tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja fizyczna i usprawniająca zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuty.
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi - w przypadku usług logopedycznych - 8 godzin tygodniowo (tj. 416 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku usług rehabilitacyjnych - 8 godzin tygodniowo (416 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin - 832
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego (w przypadku każdej części zamówienia). Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka, tj.:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług – tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja fizyczna i usprawniająca zaburzonych funkcji (rehabilitacja ruchowa) organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuty.
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi: w przypadku usług logopedycznych – 8 godzin tygodniowo (tj. 416 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku usług rehabilitacyjnych - 12 godzin tygodniowo (tj. 624 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin - 1040
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego (w przypadku każdej części zamówienia). Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie III:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług - tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi świadczone przez pedagoga – obejmujące następujące czynności: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistą w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług (zajęcia pedagogiczne).
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi: w przypadku usług logopedycznych - 13 godzin tygodniowo (tj. 676 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku zajęć pedagogicznych - 4 godziny tygodniowo (tj. 208 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin – 884.
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego (w przypadku każdej części zamówienia). Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

• wykaże, że posiada następujące doświadczenie:

- w przypadku zadania I:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi (usługę) które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zadania, dla przynajmniej 1 osoby, które obejmowały łącznie przynajmniej 250 godzin usług logopedycznych oraz 250 godzin usług rehabilitacyjnych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. usługi muszą być zrealizowane dla przynajmniej 1 osoby i muszą obejmować zrealizowanie łącznie przynajmniej 250 godzin usług logopedycznych oraz 250 godzin usług rehabilitacyjnych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

- w przypadku zadania II:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi (usługę) które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zadania, dla przynajmniej 1 osoby, które obejmowały łącznie przynajmniej 250 godzin usług logopedycznych oraz 400 godzin usług rehabilitacyjnych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. usługi muszą być zrealizowane dla przynajmniej 1 osoby i muszą obejmować zrealizowanie łącznie przynajmniej 250 godzin usług logopedycznych oraz 400 godzin usług rehabilitacyjnych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

- w przypadku zadania III:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi (usługę) które odpowiadają rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zadania, dla przynajmniej 1 osoby, które obejmowały łącznie przynajmniej 500 godzin usług logopedycznych oraz 120 godzin usług (zajęć) pedagogicznych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. usługi muszą być zrealizowane dla przynajmniej 1 osoby i muszą obejmować zrealizowanie łącznie przynajmniej 500 godzin usług logopedycznych oraz 120 godzin usług (zajęć) pedagogicznych (przy czym nie jest wymagane aby usługi te były świadczone równocześnie w stosunku do jednej osoby objętej usługami),

• wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie (skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowych usług):

• osobami posiadającymi kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –tj. powinien dysponować:
a) w przypadku zadania (części) nr 1 – osobami (lub osobą), które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy oraz fizjoterapeuty (tj. jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub jedną osobą, która posiada zarówno kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i fizjoterapeuty),

b) w przypadku zadania (części) nr 2 - osobami (lub osobą), które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy oraz fizjoterapeuty (tj. jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub jedną osobą, która posiada zarówno kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i fizjoterapeuty),

c) w przypadku zadania (części) nr 3 – osobami (lub osobą), które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy oraz pedagoga (tj. jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga lub jedną osobą, która posiada zarówno kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i pedagoga).

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:
• osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
◦ szpitalu psychiatrycznym,
◦ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
◦ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
◦ ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,
◦ warsztacie terapii zajęciowej,
◦ innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

• osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (wskazane przez Wykonawcę) muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 395), osoby które posiadały co najmniej półroczny staż w zakładach rehabilitacyjnych, mogą również świadczyć specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Żadna z osób świadczących usługi nie może figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedstawia z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Na odrębne wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia - tj.:
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedstawia z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenia szczegółowo opisane w Rozdziale V SWZ.
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zobowiązanie o którym mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt. 4) SWZ.
5) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w Rozdziale IX ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność.
5. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia składa każdy Wykonawca, warunek musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę indywidualnie.
6. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia składa przynajmniej jeden Wykonawca lub osobne dokumenty składa kilku Wykonawców. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - będzie spełniony gdy jego spełnianie potwierdzi indywidualnie przynajmniej jeden Wykonawca lub gdy kilku Wykonawców jego spełnienie potwierdzi łącznie.
7. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 2-3, chyba, że pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
10. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) zakres działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w par. 7 projektowanych postanowień
umownych stanowiących załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W specyfikacji warunków zamówienia zawarte są szczegółowe informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się
o uzyskanie niniejszego zamówienia publicznego.
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U . z 2020r., poz. 2452).
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r., poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.