eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skrzyszów › Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymiOgłoszenie z dnia 2023-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019464

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 642

1.5.2.) Miejscowość: Skrzyszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@skrzyszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopsskrzyszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ade134a-907e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ade134a-907e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00568867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034518/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528366

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka, tj.:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług - tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja fizyczna i usprawniająca zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuty.
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi - w przypadku usług logopedycznych - 8 godzin tygodniowo (tj. 416 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku usług rehabilitacyjnych - 8 godzin tygodniowo (416 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin - 832
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 81860,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka, tj.:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług – tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi rehabilitacyjne - rehabilitacja fizyczna i usprawniająca zaburzonych funkcji (rehabilitacja ruchowa) organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuty.
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi: w przypadku usług logopedycznych – 8 godzin tygodniowo (tj. 416 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku usług rehabilitacyjnych - 12 godzin tygodniowo (tj. 624 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin - 1040
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 102325,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie III:
Usługi specjalistyczne dla jednego dziecka:
1) usługi logopedyczne: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług - tj. terapię logopedyczną. Usługi logopedyczne obejmują w szczególności wspomaganie dziecka, u którego zaburzenia mowy  i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu lub chorób psychicznych. Zadaniem logopedy jest w szczególności wsparcie codziennego funkcjonowania osoby, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem,
2) usługi świadczone przez pedagoga – obejmujące następujące czynności: usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu poprzez współpracę ze specjalistą w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług (zajęcia pedagogiczne).
W okresie realizacji zamówienia usługi świadczone będą dla jednego dziecka. Przewidywana liczba godzin usług wynosi: w przypadku usług logopedycznych - 13 godzin tygodniowo (tj. 676 godzin w okresie realizacji zamówienia), w przypadku zajęć pedagogicznych - 4 godziny tygodniowo (tj. 208 godzin w okresie realizacji zamówienia). Łączna liczba godzin – 884.
Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 86976,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwoty: dla cz. I: 81 860,48 zł, dla cz. II: 102 325,60 zł, dla cz. III: 86 976,76 zł na realizację zamówienia. Cena oferty z najniższą ceną dla cz. I wynosi 99 840,00 zł, dla cz. II wynosi 124 800,00 zł, dla cz. III wynosi 106 080,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwoty: dla cz. I: 81 860,48 zł, dla cz. II: 102 325,60 zł, dla cz. III: 86 976,76 zł na realizację zamówienia. Cena oferty z najniższą ceną dla cz. I wynosi 99 840,00 zł, dla cz. II wynosi 124 800,00 zł, dla cz. III wynosi 106 080,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwoty: dla cz. I: 81 860,48 zł, dla cz. II: 102 325,60 zł, dla cz. III: 86 976,76 zł na realizację zamówienia. Cena oferty z najniższą ceną dla cz. I wynosi 99 840,00 zł, dla cz. II wynosi 124 800,00 zł, dla cz. III wynosi 106 080,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.