eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brojce › Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Brojce w latach 2024-2025Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Brojce w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brojce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 48

1.5.2.) Miejscowość: Brojce

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-340

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugbrojce@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brojce.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Brojce w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7ee7608-8a08-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055883/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów z nieruchomości z Gminy Brojce w latach 2024-2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511945

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚ.271.3.2023.JK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i transportem odpadów z terenu Gminy Brojce w latach 2024-2025 – w części I zamówienia polegających na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Brojce; w części II zamówienia polegających na odbiorze i transporcie odpadów z nieruchomości gminnych położonych w Gminie Brojce.
2. Zebrane odpady należy przetransportować do Stacji Przeładunkowej w Słajsinie lub w Mokrawicy należącej do Celowego Związku Gmin R-XXI.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Brojce w latach 2024-2025”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 256 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione..

W niniejszym postępowaniu, w dniu dzisiejszym Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dokonał modyfikacji zapisów SWZ oraz załączników nr 1 i 5 do SWZ w taki sposób, iż zmiany te miały charakter istotny. Jedną ze zmian było usunięcie jednego z kryteriów oceny ofert. Przed opublikowaniem zmian na stronie prowadzonego postępowania zostały złożone dwie oferty, które złożone zostały, na w chwili ich składania aktualnym, a po opublikowaniu zmian przez Zamawiającego, na nieaktualnym wzorze formularza ofertowego.

W związku z tym, po analizie przepisów prawa, Zamawiający uznał, iż dalsze prowadzenie postępowania w przedmiotowym zakresie jest nieuzasadnione i niesie za sobą ryzyko poważnego zaburzenia konkurencji w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Biorąc pod uwagę przywołane okoliczności prawne i faktyczne Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.