eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH I TRENINGOWYCH (CHRONIONYCH), I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA OPS W MIĘDZYRZECZU W 2024 ROKUOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH I TRENINGOWYCH (CHRONIONYCH),
I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA OPS W MIĘDZYRZECZU W 2024 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003131659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13B

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95742 78 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@opsmiedzyrzecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecz.naszops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH I TRENINGOWYCH (CHRONIONYCH),
I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA OPS W MIĘDZYRZECZU W 2024 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25d90dd3-9071-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00528289/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25d90dd3-9071-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25d90dd3-9071-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.ENB.026.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowywanie i wydawanie posiłków będzie odbywać się 6 dni w tygodniu
w tym gorący posiłek przez co najmniej 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).
2. Gorący posiłek stanowi zamiennie: zupa z wkładką mięsną (mięso lub kiełbasa min. 100g) o temp. 85°C o gramaturze co najmniej 450g i pieczywem co najmniej 300g lub drugie danie o temp. 85°C co najmniej 250g np. pierogi ruskie lub z mięsem, naleśniki, łazanki, bigos, gołąbki, fasolka po bretońsku, leczo, wątróbka, spaghetti i itp. – z napojem (kompot, sok) co najmniej 200 ml.
3. Posiłki będą wydawane od poniedziałku do soboty od godz. 1200 do godz. 1430 w lokalu Zamawiającego tj. Noclegowni pl. Powstańców Wielkopolskich 1 66-300 Międzyrzecz oraz dostarczane do budynku mieszkań wspomaganych i treningowych (mieszkań chronionych) w Kęszycy Leśnej 27, Gm. Międzyrzecz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Informacja w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany ilości posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowywanie jednodaniowych obiadów (zupa lub drugie danie) z napojem i ich dowóz w pojemnikach Wykonawcy, transportem Wykonawcy przez 6 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku w piątek posiłęk dwudaniowy), z wyłączeniem dni wolnych od pracy, oraz i dostarczenie do siedziby Dziennego Domu Senior+ w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I 21 66-300 Międzyrzecz, oraz uczestników programu Opieka wytchnieniowa z lokalizacją Kęszyca Leśna 27, 66-300 Międzyrzecz w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Dziennie liczba obiadów wyniesie średnio około 34 obiadów dziennie (w skali rocznej), nie więcej jednak niż 40. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
3. Dostarczane obiady powinny spełniać co najmniej niżej wymienione parametry (na jedną porcję obiadową):
a. zupa 450 ml
b. ziemniaki, ryż, kasza, makaron 200 g
c. mięso (gotowy wyrób) 100 g
d. ryba 120 g
e. danie mięsne w sosie 230 g
f. surówka lub warzywa gotowane dwa rodzaje łącznie 200 g
g. dania mączne 300 g
h. napój (kompot, sok) 200 ml
4. Drugie danie przynajmniej 3 x w tygodniu powinno być mięsne.
5. Posiłki powinny być urozmaicone, a ich skład nie powinien się powtarzać w ciągu
5 dni. Z jadłospisu wyłącza się dania słodkie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Informacja w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany ilości posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) W zakresie doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem usług cateringowych o łącznej wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowody określające, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
4.2) W zakresie potencjału technicznego;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) dysponuje co najmniej 1 (jednym) samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu żywności.
b) dysponuje lokalem gastronomicznym, który spełnia wymagania dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki tj. posiadającym decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.).
4.3) W zakresie potencjału zawodowego;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, oraz ważne badania wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu kucharz oraz posiadającą aktualne orzeczenia lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w ciągu 3 lat (wraz z referencjami) - zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.3 SWZ Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja w projekcie umowy, załącznik nr 7 lub 8 do SWZ w zależności od części zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25d90dd3-9071-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.