eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › "Świadczenie usługi dozoru i ochrony Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni wraz z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usługi dozoru i ochrony Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni wraz z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Portu Morskiego Elbląg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170429079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Portowa 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 2344631

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: port@port.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność portowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usługi dozoru i ochrony Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni wraz z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e139392c-9024-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00524324/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zamówienie na dozór i ochronę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e139392c-9024-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e139392c-9024-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przekazując informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Wykonawców poprzez informacje zawarte w załączniku 7 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SWZ/DT/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest: Dozór i ochrona Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu wraz z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu - codziennie całodobowo; w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. tj. 8 760 godzin w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie: posiadanie koncesji wydanej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

1.2. znajdują się w sytuacji ekonomiczne i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co Zamawiający rozumie: posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC), spełniającą wymagania: suma gwarancyjna – minimum 1 000 000,00 (jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia z powyższej polisy OC powinien być rozszerzony przynajmniej o następujące klauzule:
• szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie,
• szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
• szkody w mieniu powierzonym.
• szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
• utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zamawiający rozumie:
a. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali lub w przypadku świadczeń trwających również realizują, przez co najmniej 12 miesięcy, min. dwa zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób na obiektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 110.000 zł netto polegające na całodobowej ochronie obiektu.
Zamówienia, o których mowa powyżej powinny być świadczone w sposób stały, ze zrealizowanym okresem świadczenia usługi na dzień złożenia oferty, nie krótszym niż jeden rok.
b. dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej dwoma (2) osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczeniem w pełnieniu ochrony fizycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdziałem VIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie dopuszczonym zgodnie z art. 455 PZP oraz uregulowanym szczegółowo we Wzorze Umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem portalu e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, link bezpośredni: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e139392c-9024-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.