eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni wraz z opieką, w roku szkolnym 2023/2024 (w okresie od 02.01.2024 do 21.06.2024 )Ogłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni wraz z opieką, w roku szkolnym 2023/2024 (w okresie od 02.01.2024 do 21.06.2024 )

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190459366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witomińska 25 lokal 27

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-311

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zss17.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni wraz z opieką, w roku szkolnym 2023/2024 (w okresie od 02.01.2024 do 21.06.2024 )

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e751501-905b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00528229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni wraz z opieką, w roku szkolnym 2023/2024 (w okresie od 02.01.2024 do 21.06.2024 )

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e751501-905b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacjami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie realizacji usługi dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Przewóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych na trasie: dom - Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni - dom, pod opieką osoby pełnoletniej, zgodnie z ustawą PO. Przewozy będą realizowane w dni robocze w ciągu roku 2024 (od 02.01.24 do 21.06.24)., z wyłączeniem: wakacji, ferii, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć przedszkolnych/szkolnych oraz dni, w których zajęcia nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego, a także zdarzeń wykraczających poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii PZ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej dwóch usług polegających na przewozie dzieci/osób niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych - realizowanych nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy każda, która w swoim zakresie obejmowała opiekę nad przewożonymi dziećmi przez osobę, która nie była jednocześnie kierowcą w danym pojeździe (z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda;
b) dysponowania co najmniej 6 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia, których obowiązek posiadania nakłada ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) - prawo jazdy min. kat. B lub D1/D oraz posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie
w kierowaniu pojazdem (z przewozem osób), a także aktualne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
c) dysponowania co najmniej 6 pełnoletnimi opiekunami dla przewożonych dzieci/uczniów, posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz co najmniej 6- miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi;
d) dysponowania minimum 6 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które powinny posiadać sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku/uczniowi poruszającemu się na wózku w postaci: wind i/lub ramp i/lub najazdów oraz odpowiednie zabezpieczenia dla przewozu dzieci i uczniów oraz wózków w tym: pasy bezpieczeństwa, stacjonarne, atestowane mocowanie wózków inwalidzkich; pojazdy oferowane do przewozu muszą być odpowiednio oznakowane i nie starsze niż 10 lat (wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2013 r.); pojazdy oferowane do przewozu dzieci/uczniów muszą posiadać: 1) aktualne badanie techniczne, 2) opłacone polisy ubezpieczeniowe pojazdu OC i NNW, 3) homologację, 4) klimatyzację;
e) dysponowania nie mniej niż 1 pojazdem elektrycznym lub napędzanym gazem ziemnym, spośród wskazanych 8, przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia
(w związku z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz. U.
z 2022 poz. 1083).

Zamawiający określa (na dzień opracowania opisu przedmiotu zamówienia) niepełnosprawność uczniów, którzy będą dowożeni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, nad którymi sprawowana będzie opieka zapewniana przez Wykonawcę – dzieci/uczniowie posiadają niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, ze spektrum autyzmu, dzieci/uczniowie leczone psychiatrycznie, z zachowaniami agresywnymi, niedostosowane społecznie, pobudzone, z zaburzeniami zachowania leczone farmakologicznie, oraz innymi wynikającymi z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zamawiający nie przewiduje dzieci/uczniów na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy spełnienia ciążących na nim, jako
na pracodawcy, obowiązków w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 31 ze zm.), w tym obowiązku uzyskania informacji, czy dane osób dopuszczonych do ww. działalności są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, zgodnie z art. 21 przedmiotowej ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego albo licencję, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
4) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ:
1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 5 do SWZ);
2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);
3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazywania zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ:
1. wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, odpowiadających warunkowi określonemu w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; w przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń nadal wykonywanych powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy (załącznik nr 9 do SWZ);
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b, c SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3. wykaz pojazdów specjalistycznych oraz wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia, odpowiednio do warunku określonego
w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d-e, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4. licencja lub dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201); o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.