eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Odśnieżanie dróg powiatowych w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odśnieżanie dróg powiatowych w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁUKOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@starostwolukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlukowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zarząd Dróg Powiatowych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 711586627

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Łapiguz 112

1.11.4.) Miejscowość: Łuków

1.11.5.) Kod pocztowy: 21-400

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.11.9.) Numer telefonu: 25 798 2020

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.lukow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://zdplukow.bip.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odśnieżanie dróg powiatowych w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69aaa6e3-9057-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020635/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Odśnieżanie dróg powiatowych w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdplukow.ezamawiajacy.pl/pn/zdplukow/demand/139349/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdplukow.ezamawiajacy.pl/pn/zdplukow/demand/139349/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XI SWZ - komunikacja w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków;
- Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Piszcz - Jóźwiak, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22 03 wew. 210.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odśnieżanie dróg powiatowych w roku 2024", znak postępowania AZ.262.19.2023;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;6
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania administracyjnego lub wykonanie innej żądanej czynności urzędowej.
- Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, o którym mowa a art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.262.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 1 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Krzywda, Stanin, Adamów, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 101 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 140 godz.
3. Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym 14 godz.
4. Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 9 godz.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

Część nr 1 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Krzywda, Stanin, Adamów, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 50,5 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 70 godz.
3. Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym 7 godz.
4. Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 4,5 godz.

2. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Cena brutto” – KC – waga 60%
„Czas reakcji” – KCR waga 40%

3. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN / CON x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

4. Punkty w kryterium „Czas reakcji” Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów uzależnioną od zadeklarowanego czasu przystąpienia do realizacji usługi:
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 0 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1,5 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 20 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 40 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium KCR wynosi 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + KCR
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas przystąpienia do realizowania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 2 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Wojcieszków, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 54 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku
o ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś 54 godz.
3. Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym 14 godz.


Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

Część nr 2 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Wojcieszków, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 27 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku
o ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś 27 godz.
3. Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym 7 godz.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Cena brutto” – KC – waga 60%
„Czas reakcji” – KCR waga 40%

3. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN / COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

4. Punkty w kryterium „Czas reakcji” Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów uzależnioną od zadeklarowanego czasu przystąpienia do realizacji usługi:
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 0 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1,5 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 20 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 40 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium KCR wynosi 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + KCR
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas przystąpienia do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 3 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 101 godz.
2. Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM 72 godz.
3. Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 11 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

Część nr 3 – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 50,5 godz.
2. Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM 36 godz.
3. Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 5,5 godz.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Cena brutto” – KC – waga 60%
„Czas reakcji” – KCR waga 40%

3. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN / COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

4. Punkty w kryterium „Czas reakcji” Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów uzależnioną od zadeklarowanego czasu przystąpienia do realizacji usługi:
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 0 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1,5 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 20 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 40 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium KCR wynosi 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + KCR
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas przystąpienia do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 4 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Adamów, Serokomla, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 108 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 72 godz.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

Część nr 4 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Adamów, Serokomla, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 54 godz.
2. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 36 godz.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Cena brutto” – KC – waga 60%
„Czas reakcji” – KCR waga 40%

3. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN / COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

4. Punkty w kryterium „Czas reakcji” Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów uzależnioną od zadeklarowanego czasu przystąpienia do realizacji usługi:
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 0 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1,5 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 20 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 40 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium KCR wynosi 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + KCR
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas przystąpienia do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 5 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Trzebieszów, Łuków, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 120 godz.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Łukowskiego. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi na pobocza w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach.

Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym
z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zakres usługi będzie regulowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie adekwatnie do zapotrzebowania uzależnionego warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją na drogach. Wymagana jest gotowość do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem w zakresie wskazanym dla poszczególnych części zamówienia. Sprzęt będzie obsługiwany przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi, wyposażonego w telefon komórkowy umożliwiający kontaktowanie się z kierowcą/operatorem.

Część nr 5 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Trzebieszów, Łuków, zgodnie z poniższym przedmiarem usług:

1. Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną 60 godz.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Cena brutto” – KC – waga 60%
„Czas reakcji” – KCR waga 40%

3. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną przyznane według wzoru:

KC = CN / COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

4. Punkty w kryterium „Czas reakcji” Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów uzależnioną od zadeklarowanego czasu przystąpienia do realizacji usługi:
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 0 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1,5 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 20 pkt;
- przystąpienie do świadczenia usługi w czasie najpóźniej 1 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez ZDP w Łukowie – 40 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie przyzna Zamawiający w ocenianym kryterium KCR wynosi 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: NO = KC + KCR
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany czas przystąpienia do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

DLA CZĘŚCI 1:
- Pługiem dwustronnym ciężkim (hydraulicznym) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
- Pługiem jednostronnym sterowanym z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
- Równiarką trzyosiową z pługiem czołowym,
- Ładowarką kołową o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3,

DLA CZĘŚCI 2:
- Pługiem dwustronnym ciężkim (hydraulicznym) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
-Pługiem jednostronnym sterowanym z kabiny na nośniku o ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś,
- Równiarką trzyosiową z pługiem czołowym,


DLA CZĘŚCI 3:
- Pługiem dwustronnym ciężkim (hydraulicznym) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
- Ciągnikiem z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM,
- Ładowarką kołową o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3.

DLA CZĘŚCI 4:
- Pługiem dwustronnym ciężkim (hydraulicznym) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
- Pługiem jednostronnym sterowanym z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną.

DLA CZĘŚCI 5:
- Pługiem jednostronnym sterowanym z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną.


2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności: wskazanie postępowania którego dotyczy, nazwę i adres wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zmówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udzielających zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy (zał. nr 5 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) Oświadczenia o których mowa w zał. nr 2 i nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, do oferty dołączają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie przewiduje się istotnej zmiany przedmiotowej umowy, w rozumieniu art. 454 Pzp.
2. Dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 455 Pzp:
1) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, w sytuacji gdy:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
2) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
3) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10%, w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdplukow.ezamawiajacy.pl/pn/zdplukow/demand/139349/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.