eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu "przy Pl. Wolności".Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu „przy Pl. Wolności”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji i Realizacji Świadczeń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003457272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 41552650

1.5.8.) Numer faksu: 32 4190659

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ops-raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-raciborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu „przy Pl. Wolności”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b28168-9044-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101827/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu "przy Pl. Wolności"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1b28168-9044-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto Wykonawcy na Platformie e-zamowienia. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na ww. Platformie oraz korzystanie z niej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy e-zamowienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy ezamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. regulaminu.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę ich wpływu przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego (z wyjątkiem złożenia oferty) związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pomocą Portalu (zakładka „Formularze” – „Formularze do komunikacji”). Składanie pytań do SWZ wymaga posiadania, co najmniej konta uproszczonego na Platformie. Formularze do komunikacji umożliwiają także dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Zamawiający dopuszcza komunikację (z wyjątkiem złożenia oferty) za pomocą adresu poczty elektronicznej: zamowienia@opsraciborz.pl Powyższe dopuszczenie nie dotyczy składania ofert. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne Platformy.
1) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.
W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik
z podpisem;
c) w przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym- Wykonawca spakuje pliki ( podpis +dokument ) w jedno
archiwum (Zamawiajacy dopuszcza formaty .zip,.7z, rar) i spakowany plik umieści na Platformie e-Zamówienia.
2) Wykonawca może podpisać dokumenty za pomocą:
a) elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
b) podpisu zaufanego;
c) podpisu osobistego (UWAGA: podpis osobisty nie jest równoznaczny
z podpisem własnoręcznym).
3) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) zainstalowana przeglądarka internetowa (Chrome, Mozilla, FireFox);
c) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę
formatów pdf;
d) dopuszczalny format przesyłanych danych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” tj. plików o maksymalnej wielkości 150
MB – pdf, doc, docx, xls, odt, 7z, zip, rar.
4) Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO), które znajdują się w zakładce
„Oferty/wnioski”.
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Portalu, ani logowania
do Portalu.
6) W celu zapoznania się z funkcjonalnościami Platformy należy zapoznać się z poszczególnymi instrukcjami interaktywnymi
zamieszczonymi w Centrum Pomocy.
7) W przypadku problemów technicznych związanych z zakładaniem konta lub ogólnie z funkcjonowaniem Portalu Wykonawca może skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem infolinii 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na Portalu w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, dane kontaktowe: ul. Henryka Sienkiewicza 1,
47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: p. Sylwia Kochman, e-mail: iodo@ops-raciborz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu „przy Pl. Wolności” o nr DAR 2211.4.2023 w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o jawność postępowania (między innymi art. 18, art. 74, art. 252 art. 260 pzp).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystacie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu lub przesłać wniosek na adres ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, listownie lub drogą elektroniczną: iodo@ops-raciborz.pl Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. w razie potrzeby termin ten
może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAR 2211.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 163852,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Raciborzu „przy Pl. Wolności”.
1.2 Szacunkowa ilość obiadów dwudaniowych wydawana w okresie trwania umowy nie dłużej niż do 31.12.2024 r.:
a) wynosi 7530 posiłków, tj.251 dni x 30 posiłków,
b) liczba wydawanych średnio obiadów dwudaniowych dziennie ok. 30 porcji.
1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków, o których mowa w ust.1.2 w przypadku zmiany ilości klientów korzystających z posiłków.
1.4 Minimalny zakres zamówienia wyniesie około 30 % całkowitego zamówienia, o którym mowa w pkt.1.2 lit. a)
1.5 Zmiany, o których mowa w pkt.1.3 powodujące zmniejszenie wynagrodzenia nie skutkują powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za usługi cateringowe w ilości wskazanej w pkt. 1.2 lit a).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp polegających na powtórzeniu usług cateringowych do
wysokości 10 % zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty, którym będzie kierował się Zamawiający jest najniższa wartość brutto (cena ofertowa z podatkiem VAT) oferty Wykonawcy.
2. Podczas rozpatrywania ofert, rozpatrywane będą oferty, które spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego zgodnie z SWZ.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie niezmienna w czasie trwania realizacji umowy.
3. Wybór ofert, odbędzie się w oparciu o następujące kryterium:
a) nazwa kryterium: CENA (najniższa wartość brutto za całość zamówienia);
b) waga kryterium: 100 % ; wyrażona w pkt.
4. Sposób oceny wg wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100%x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
5. Punkty zostaną obliczone wg przedstawionego powyżej wzoru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje min. jednym samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu żywności,
b) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu usług restauracyjnych lub cateringowych o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, dla co najmniej 25 osób dziennie w ramach jednej umowy.
Wykonawca składa wstępne Oświadczenie że spełnia warunek wg wzoru Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego,
5) zdolności zawodowe:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) Wykonawca składa wykaz, dotyczący dysponowania min. jednym samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu żywności, wg załącznika nr 4 do SWZ
2) Wykaz usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości osób dziennie dla których był świadczony catering, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, Wykaz dotyczy usług o których mowa w rozdz. VIII pkt.2 ppkt 4b) wg załącznika nr 5 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e- zamówienia
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ, (jeżeli dotyczy ( zał. Nr 2),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- zał. Nr 3 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym w § 12 we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.