eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 751 17 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.witkowska@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.starostwo.ketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f25f8b9-903f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062687/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings (tu też jest ogólnodostępna tj. niewymagająca rejestracji lista postępowań). (...)
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
11. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maxymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maxymalnie 5MB.
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca (...) - pełna treść zapisu w rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W myśl art. 18 ust. 6 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/, zwanego dalej "RODO", w szczególności w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia – z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 3-4.
2. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ oraz w toku niniejszego postępowania do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza oferty – zał. nr 1 do SWZ).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych: iod-cuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp ;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XXXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy środków czystości do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2024”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w zał. nr 1a – załącznik asortymentowo-cenowy i załączniku nr 5 – opis przedmiotu zamówienia do SWZ.
2. Dostawy środków czystości dokonywane będą sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb danego Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia (e-mailem). Dostawca będzie dostarczał sukcesywnie w ciągu roku zamówienia częściowe do każdej z jednostek (zamówienia składane nie częściej niż raz na dwa tygodnie), tj.:
1) Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
2) Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, ul. Łukasińskiego 4, 11-440 Reszel
3) Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, ul. Klonowa 28, 11-400 Kętrzyn
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie im. Św. Jana Pawła II, ul. Klonowa 2b, 11-400 Kętrzyn
5) Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel
6) I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn
7) Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn
8) Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
9) Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn
10) Centrum usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
3.Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 4 do SWZ - projekcie umowy oraz zał. nr 5 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia, przy czym ilości określone w opisie mają charakter wyłącznie szacunkowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia asortymentu w ilościach różnych tzn. innych niż te określone w zał. nr 1a i zał. nr 5 do SWZ, na podstawie bieżących potrzeb poszczególnych Zamawiających.
5.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI.
5.1W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu dostaw składających się na Zamówienie podstawowe w wymiarze dostaw o wartości nie większej niż 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto podpisanej umowy (opcja zmniejszająca).
5.2Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym służy tylko do porównania złożonych ofert. Wartość zamówienia wynikać będzie z rzeczywistej ilości zamówionego towaru, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (danej Jednostki). Zamawiający w związku z możliwością skorzystania z prawa opcji zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 60% wartości wynagrodzenia brutto podpisanej przez siebie umowy.
5.3 Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego postępowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
6.Dostarczany asortyment musi być nowy, zgodny co do opisu określonego (odpowiednio do rodzaju asortymentu) w załączniku do umowy, opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenia jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania, fabrycznie zamknięty i nienaruszony, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące asortyment, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i terminowo.
8.Wykonawca ma obowiązek dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby każdej z jednostek, w ilości i asortymencie określonym w zamówieniu częściowym na podstawie pisemnego zamówienia (e-mailem), własnym transportem, na swój koszt i ryzyko.
9.W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego w celu zapewnienia ciągłości dostaw.
10.Wykonawca ma obowiązek dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wskazanych w zał. nr 1a do SWZ - formularzu asortymentowo-cenowym, zał. nr 5 do SWZ - opisie przedmiotu zamówienia oraz w treści niniejszej SWZ.
11.Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w obowiązujących przepisach prawa dotyczących środków czystości, a w szczególności: ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816) i ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2021.24 tj.).
12.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone produkty na okres 12 miesięcy liczony od dnia dokonania dostawy i podpisania dokumentu odbioru przez przedstawiciela z każdej jednostki Zamawiającego i Wykonawcy, ale nie krótszy niż gwarancja producenta, w opakowaniach oznakowanych w ustawowo określony sposób – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
13.Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania produktów bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru oraz do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo-jakościowej przedmiotu dostawy. Nie dopuszcza się pozostawienia produktów przez przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym.
14. Dostawy środków czystości będą dokonywane sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiających wymienionych powyżej w ust. 2 niniejszego rozdziału - (10 jednostek na terenie powiatu kętrzyńskiego – miejscowości: Kętrzyn i Reszel) na podstawie pisemnego zamówienia. Termin realizacji częściowych dostaw do każdej jednostki wymienionej powyżej w ust. 2 zostanie określony w Formularzu ofertowym – licząc od daty złożenia zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.
15. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy równoważne. Asortyment równoważny winien posiadać cechy techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe, właściwości lub skład odpowiadające cechom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać cechy lepsze.
16.Wszystkie użyte w specyfikacji i załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych funkcjonalnych, użytkowych, właściwości lub składu produktu, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wskazał w opisie poszczególnych produktów kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
17.Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych produktów.
18. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ i załącznikach do SWZ, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego produktu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta lub nr katalogowy, nazwę produktu oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
19.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne dla poz. 48, 49, 50, 51 Zał. nr 1a – formularza asortymentowo-cenowego zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt spełnia minimalne wymagania określone w Formularzu asortymentowo-cenowym. W celu wykazania spełniania tych wymagań należy złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XVIII SWZ.
20.Opis oferowanego produktu, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego wynikać powinno, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach, wymagane są tylko dla produktu innego niż typ, nazwa wskazane w opisie.
Przykładowo: (Opis - poz. nr 17), jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt TYTAN, spełniający wszystkie wymagania opisane w pozycji nr 17, Wykonawca nie jest zobowiązany do dodatkowego opisu.
Jeżeli natomiast, będzie to inny produkt niż TYTAN, spełniający wszystkie wymagania opisane w pozycji nr 17, Wykonawca zobowiązany jest dokonać opisu.
21.Także w przypadku braku wskazania przez Zamawiającego typu produktu z nazwy w zał. nr 1a – formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opisu z podaniem nazwy producenta lub nr katalogowego, nazwy produktu i opisu produktu.
22. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ oraz załącznikach do SWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.
23.Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, projektem umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego, w tym wyjaśnienia i modyfikacje.
24.Zamawiający w związku z art. 91 ust. 2 Pzp wskazuje brak podziału przedmiotowego zamówienia na części: aspekty ekonomiczne, techniczne, organizacyjne jak również celowość zamówienia przemawiają za decyzją o braku podziału zamówienia na części. Podział groziłby nadmiernymi trudnościami organizacyjnymi przy realizacji zamówienia, co mogłoby skutkować niezrealizowaniem zamówienia w sposób skoordynowany i terminowy. Jednocześnie niedokonanie podziału nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. (...) - pełna treść zapisu w rozdz. V SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

39831000-6 - Preparaty piorące

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

33741200-8 - Płyny do rąk i ciała

33711900-6 - Mydło

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI.
5.1 W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu dostaw składających się na Zamówienie podstawowe w wymiarze dostaw o wartości nie większej niż 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto podpisanej umowy (opcja zmniejszająca).
5.2 Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym służy tylko do porównania złożonych ofert. Wartość zamówienia wynikać będzie z rzeczywistej ilości zamówionego towaru, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (danej Jednostki). Zamawiający w związku z możliwością skorzystania z prawa opcji zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 60% wartości wynagrodzenia brutto podpisanej przez siebie umowy.
5.3 Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego postępowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zawarty w rozdz. XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin cząstkowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust.1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wg zał. nr 3 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
3. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. XVII ust. 2 lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wy¬konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że „nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury” - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć;
3) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wg zasad niżej opisanych;
4) dokumenty lub oświadczenia składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt 3 (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XVII SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W niniejszym postępowaniu dla pozycji Formularza asortymentowo-cenowego lp.: 48, 49, 50, 51 w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowe, charakterystyki lub inne dokumenty równoważne, które umożliwiają porównanie oferowanego produktu z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1a do SWZ).
2. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy złożyć w języku polskim, a w przypadku innych języków wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w trybie przepisu art. 107 ust. 2 ustawy, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. W pozycjach, które nie zostały wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału tj. poz. 48, 49, 50, 51 Formularza asortymentowo-cenowego, zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. - pełna treść zapisu w rozdz. XVIII SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) formularz asortymentowo-cenowy wg zał. nr 1a do SWZ;
3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
4) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 14 (jeżeli występuje);
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 16 (jeżeli występuje);
przy czym formularz oferty, oświadczeń muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się
o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.
UWAGA:
1. Zakłada się, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto w przypadku:
1) gdy nastąpi konieczność zmian w terminie realizacji zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy, spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w ww. terminach, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia - bez zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,
3) zmiany na artykuł o właściwościach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Oferowany nowy artykuł musi spełniać co najmniej wymagania zawarte w załączniku do umowy lub je przewyższać.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 oraz z późn. zm) - jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie (wyliczonego na podstawie cen jednostkowych).
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 2 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (...) - pełna treść zapisu w § 8 zał. nr 4 do SWZ - projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1
ustawy sankcyjnej następuje na okres trwania tych okoliczności.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu (art. 7 ust. 3 ustawy sankcyjnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.