eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › DZP.261.9.2023 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZP.261.9.2023 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330241018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rekreacyjna14

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-436

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zos.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zos.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.261.9.2023 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19035e31-9048-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19035e31-9048-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub przy pomocy poczty elektronicznej. Adres mailowy przeznaczony do komunikacji: przetargi@zos.koszalin.pl lub agnieszka.piekniewska@zos.koszalin.pl
2. Zamawiający rekomenduje zastosowanie poczty elektronicznej do komunikacji pomiędzy stronami, nie dotyczy to czynności złożenia ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców i informacje dotyczące postępowania publikowane będą na platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej *
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i identyfikator postępowania wskazane zostały w § I SWZ
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w niniejszym postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. DZ. U. z 2017 r. poz. 2247) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawców muszą spełniać łącznie wymagania opisane w § 10 rozporządzenia z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).
9. Dokumenty składane w postępowaniu mogą być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10. Do podpisywania dokumentów za pomocą podpisu zaufanego należy posiadać profil zaufany ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).
11. Do podpisywania dokumentów za pomocą podpisu osobistego należy posiadać dowód osobisty z certyfikatem podpisu osobistego i specjalistyczny czytnik.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na wskazany powyżej adres e-mail.
18. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do ZAMAWIAJĄCEGO przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia ze strony WYKONAWCY odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) ZAMAWIAJĄCY uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do WYKONAWCY po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o wysłaniu informacji.
Szczegółowe wytyczne dotyczące środków komunikacji elektronicznej, wymagania techniczne i organizacyjne oraz rodzaje podpisów zostały zamieszczone w paragrafie XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 / ul. Jedności 4 w Koszalinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje wydłużenie terminu realizacji o maksymalnie 3 miesiące w przypadku skorzystania z prawa opcji, które jest jednostronnym uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli na minimum 2 tygodnie przed końcem trwania umowy w jej zakresie podstawowym (tj. przed 31.12.2024 r.). Pisemne oświadczenie woli ZAMAWIAJACEGO, uruchamiające prawo opcji, musi zawierać:
a) informację dotyczącą okresu, przez jaki prawo opcji będzie realizowane, nie dłuższego niż 3 miesiące,
b) czytelny podpis kierownika obiektu,
c) czytelny podpis osoby sprawującej funkcję Głównego Księgowego.
5. W okresie realizacji opcji zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania świadczonych usług pozostają bez zmian.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania i utrzymania czystości wokół budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje wydłużenie terminu realizacji o maksymalnie 3 miesiące w przypadku skorzystania z prawa opcji, które jest jednostronnym uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli na minimum 2 tygodnie przed końcem trwania umowy w jej zakresie podstawowym (tj. przed 31.12.2024 r.). Pisemne oświadczenie woli ZAMAWIAJĄCEGO, uruchamiające prawo opcji, musi zawierać:
a) informację dotyczącą okresu, przez jaki prawo opcji będzie realizowane, nie dłuższego niż 3 miesiące,
b) czytelny podpis kierownika obiektu,
c) czytelny podpis osoby sprawującej funkcję Głównego Księgowego.
3. W okresie realizacji opcji zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania świadczonych usług pozostają bez zmian.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania i utrzymania czystości z utrzymaniem terenów zielonych na obiekcie Giełda Towarowo – Samochodowa przy ul. Orląt Lwowskich 26 w Koszalinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje wydłużenie terminu realizacji o maksymalnie 3 miesiące w przypadku skorzystania z prawa opcji, które jest jednostronnym uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli na minimum 2 tygodnie przed końcem trwania umowy w jej zakresie podstawowym (tj. przed 31.12.2024 r.). Pisemne oświadczenie woli ZAMAWIAJACEGO, uruchamiające prawo opcji, musi zawierać:
a) informację dotyczącą okresu, przez jaki prawo opcji będzie realizowane, nie dłuższego niż 3 miesiące,
b) czytelny podpis kierownika obiektu,
c) czytelny podpis osoby sprawującej funkcję Głównego Księgowego.
5. W okresie realizacji opcji zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania świadczonych usług pozostają bez zmian.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – ZAMAWIAJĄCY nie stawia wymagań,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – ZAMAWIAJĄCY nie stawia wymagań,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – ZAMAWIAJĄCY nie stawia wymagań,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY uzna, że WYKONAWCA spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie, nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, co najmniej:
a) dla części nr 1 – minimum 1 usługę polegającą na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych o wartości brutto minimum 130.000,00 zł lub co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych o wartości brutto minimum 130.000 zł łącznie,
b) dla części nr 2 – ZAMAWIAJĄCY nie stawia wymagań,
c) dla części nr 3 – ZAMAWIAJĄCY nie stawia wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących sytuacjach:
a) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa (w tym zmiana obowiązującej urzędowej stawki VAT opisana w § 3 ust. 5),
b) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w § 3 ust. 9 i 10,
c) zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że WYKONAWCA wykaże ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
d) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i/lub wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO,
e) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i/lub wynagrodzenia i/lub terminu realizacji z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, pogodowych lub organizacyjnych, w sytuacji niemożliwej do przewidzenia lub niewynikającej z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w tym obostrzeń epidemicznych,
f) z innych przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO i w porozumieniu z WYKONAWCĄ ograniczenie zakresu lub rezygnacja ze zleconych usług i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia WYKONAWCY,
g) jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie leżące po stronie WYKONAWCY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.