eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługa ubezpieczenia Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Olsztynie w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Olsztynie w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280563559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 13a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 519566302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Olsztynie w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28e98a0d-8f7a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064140/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi ubezpieczeniowe OC,NNW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, zadawanie pytań, wniosków oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna zamawiającego nie jest środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy)za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, zadawanie pytań, wniosków oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. Warunki techniczne korzystania z Platformy ZETO PZP:
1. ZETO określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2. ZETO podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych;
2) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
4. Korzystając z Platformy Przetargowej, wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym wszelkie załączniki składane przez wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.).
5. Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.
6. Zamawiający udostępnia wykonawcom instrukcje pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help (Instrukcje – Regulamin korzystania z platformy ZETO PZP.pdf, Instrukcja użytkownika – Wykonawca) w następującym zakresie:
1) Założenie Konta Użytkownika – po stronie wykonawcy ,
2) Składanie ofert przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP,
3) Pytania i odpowiedzi do postepowania,
4) Zmiana lub wycofanie oferty;
5) Komunikacja po otwarciu ofert,
6) Wnioskowanie o dostęp do załączników oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia,
miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w
sprawie zamówienia publicznego,
3. Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w
SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
-na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
-na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych – bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
-na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które może być
realizowane dopiero po zakończeniu postepowania o udzielnie zamówienia publicznego;
-w celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail na
podane wyżej dane teleadresowe Zamawiającego;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a, 10-558 Olsztyn, adres e‑mail:
osir@osir.olsztyn.pl, tel.: 89 527 74 02 (dalej zamawiający).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.171.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest :
- Część nr 1 - Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OSiR w Olsztynie z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia, a także ubezpieczenia mienia OSiR od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i elementów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, NNW, maszyn budowlanych/komunalnych od wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1 Cena (P1) 60 pkt
2 Warunki ubezpieczenia – klauzule (P2) 40 pkt
Oferty oceniane będą punktowo.
Punktacja łączna:
Punktacja ostateczna będzie liczona według następującego wzoru:
PO =P1 + P1
gdzie:
PO – łączna ilość punktów uzyskana na podstawie kryteriów oceny ofert,
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „cena”,
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „warunki ubezpieczenia -klauzule”.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najwyżej ocenioną , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia - klauzule

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ubezpieczenia sprzętu pływającego OSiR w Olsztynie

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516300-3 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1 Cena (P1) 60 pkt
2 Warunki ubezpieczenia – klauzule (P2) 40 pkt
Oferty oceniane będą punktowo.
Punktacja łączna:
Punktacja ostateczna będzie liczona według następującego wzoru:
PO =P1 + P1
gdzie:
PO – łączna ilość punktów uzyskana na podstawie kryteriów oceny ofert,
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „cena”,
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „warunki ubezpieczenia -klauzule”.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najwyżej ocenioną , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia - klauzule

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów OSiR w Olsztynie

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 411 ustawy PZP zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel.
Prawo opcji dla Części nr 3:
Przedmiotem prawa opcji będą ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów określonych w Załączniku nr 3a – Tabela nr 1a do SWZ. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane
w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości określonej w Załączniku nr 3a – Tabela nr 1a w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do cen/stawek określonych przez Wykonawcę w ofercie dla zamówienia podstawowego.
Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, rozumiane jako składki/ stawki za
12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczenie w systemie pro rata temporis. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
2. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane
na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego. Zgodnie z zapisami projektu umowy, zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej poszczególnej usługi objętej zamówieniem była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.
3. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu zamówienia udzielanego
w ramach prawa opcji.
4. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia
w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji jednokrotnie, bądź wielokrotnie według potrzeb zamawiającego.
5. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych usług.
6. Projektowane postanowienia umowy przedstawiony w załączniku do niniejszej SWZ stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1 Cena (P1) 60 pkt
2 Warunki ubezpieczenia – klauzule (P2) 40 pkt
Oferty oceniane będą punktowo.
Punktacja łączna:
Punktacja ostateczna będzie liczona według następującego wzoru:
PO =P1 + P1
gdzie:
PO – łączna ilość punktów uzyskana na podstawie kryteriów oceny ofert,
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „cena”,
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „warunki ubezpieczenia -klauzule”.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najwyżej ocenioną , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia - klauzule

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest podmiotem, który posiada:
a) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2022 poz. 2283 tekst jednolity), w zakresie grup ryzyk, o których mowa w Dziale II załącznika do niniejszej ustawy, obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia lub inny dokument potwierdzający prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej wystawiony przez organ nadzoru (KNF) lub w przypadku prowadzenia działalności na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2022 poz. 2283 tekst jednolity), w zakresie grup ryzyk, o których mowa w Dziale II załącznika do niniejszej ustawy, obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia lub inny dokument potwierdzający prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej wystawiony przez organ nadzoru (KNF) lub w przypadku prowadzenia działalności na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2Ofertę wykonawcy stanowi:
1) wypełniony i podpisany FORMULARZU OFERTY - dla każdej części odrębnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a, 4b lub 4c do SWZ;
2) wypełniona i podpisana tabela nr 5 z Załącznika nr 1a - dla części nr 1 (jeżeli wykonawca składa ofertę w części 1);
3) wypełniona i podpisana tabela nr 3 z Załącznika nr 2a - dla części nr 2 (jeżeli wykonawca składa ofertę w części 2);
4) wypełniona i podpisana tabela nr 1 i 1a z Załącznika nr 3a - dla części nr 3 (jeżeli wykonawca składa ofertę w części 3);
5) wypełnione i podpisane oświadczenie art. 125 ust. 1 sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr (Załącznik nr 6 do SWZ),
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy),
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podziału zadań. Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których
te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne, zgodne z art. 125 ust. 1 ustawy pzp. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1
ustawy pzp.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.