eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup 1 szt. serwera fizycznego z systemem operacyjnym oraz biblioteką taśmową i oprogramowaniem do realizacji kopii zapasowych tworzących jedną całość jako system realizacji kopii zapasowych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup 1 szt. serwera fizycznego z systemem operacyjnym oraz biblioteką taśmową i oprogramowaniem do realizacji kopii zapasowych tworzących jedną całość jako system realizacji kopii zapasowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Klasyki Polskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525121504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mysliwiecka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-459

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@teatrklasykipolskiej.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrklasykipolskiej.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 1 szt. serwera fizycznego z systemem operacyjnym oraz biblioteką taśmową i oprogramowaniem do realizacji kopii zapasowych tworzących jedną całość jako system realizacji kopii zapasowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9a91efd-8eb4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00453386/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup 1 szt. serwera fizycznego z systemem operacyjnym oraz biblioteką taśmową i oprogramowaniem do realizacji kopii zapasowych tworzących jedną całość jako system realizacji kopii zapasowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9a91efd-8eb4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
dzp@teatrklasykipolskiej.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W Teatrze Klasyki Polskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@teatrklasykipolskiej.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Teatr Klasyki Polskiej, ul. Myśliwiecka 1 00-459 Warszawa.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (dostawcy systemów oraz usług informatycznych) oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych, jak również instytucje lub urzędy państwowe.
Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:
a. realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze, a w tym prowadzenia dokumentacji księgowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych.
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy cywilnoprawnej Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej zakończenia, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich przedawnienia. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze do czasu wypełnienia tych obowiązków.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
▪ prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
▪ prawo sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO),
▪ prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
▪ prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
▪ prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
▪ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
Informujemy ponadto, że Państwa dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Państwa osób.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 1 szt. serwera fizycznego z systemem operacyjnym oraz biblioteką taśmową i oprogramowaniem do realizacji kopii zapasowych tworzących jedną całość jako system realizacji kopii zapasowych wraz z niezbędnym akcesoriami i elementami połączeniowymi i montażowymi w szafie RACK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Zapewnienie dodatkowych 20 godzin wsparcia wdrożeniowego dla klienta w pierwszych 6 miesiącach działania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy serwerów o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
d) Postanowienia ppkt c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje/dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z Wykonawców nie
mogą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz o których mowa w art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem do oferty dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej albo formy elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że oświadczenie woli złożone w zwykłej formie pisemnej i oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego są wobec siebie wzajemnie w pełni równoważne.
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, stanowiącej Załącznik nr …. do Umowy. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Załącznika nr …. do Umowy możliwa jest w przypadkach, w zakresie i na warunkach określonych poniżej.
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy - szczegółowe warunki jej wprowadzenia znajdują się w § 12 ust 3 Wzoru umowy.
4. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie;
2) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację Umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz postanowieniami Umowy;
w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
3) w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ usługi;
4) w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ usługi, uzasadniających ryzyko, że jego produkt/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości;
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena Umowy netto/ brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących Przedmiotu Umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
8) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży jakiegokolwiek modelu/typu Sprzętu wskazanego w Załączniku nr ….. do Umowy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ Sprzętu o parametrach nie gorszych od wskazanych w Załączniku nr ….. do Umowy w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu Sprzętu wskazanego w Załączniku nr …. do Umowy wraz z konfiguracją Sprzętu obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
9) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku ….. do Umowy dla Sprzętu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr ….. do Umowy.
5. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 13 lub ich danych kontaktowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy ezamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.