eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Stała i kompleksowa obsługa prawna Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Stała i kompleksowa obsługa prawna Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6767139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stała i kompleksowa obsługa prawna Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-666766e9-8f67-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004030/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej PZDW w Białymstoku, w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,149237,0259694d12f0b32e160e9e59b809dcab.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,149237,0259694d12f0b32e160e9e59b809dcab.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem:
https://pzdw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego.
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB.
• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: https://pzdw.logintrade.net/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.2518.58.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stałej i kompleksowej obsługi prawnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wykonawca świadczyć będzie obsługę prawną wg zadań określonych dla radców prawnych w ustawie z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, adwokatów zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena– 60 %
(D) Doświadczenie personelu Wykonawcy– 40%
Kryterium „Cena”:Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (za 24 miesiące), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie60 punktów.
Kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”:
Kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy (D) będzie rozpatrywana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
D1-Doświadczenie Lidera Zespołu obsługi prawnej–Radca prawny/Adwokat.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
•24 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat, zdobytego w okresie ostatnich 5 lat,polegającego na świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz inwestora inwestycji drogowych na drogach publicznych-0 pkt
•30 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat, zdobytego w okresie ostatnich 5 lat,polegającego na świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz inwestora inwestycji drogowych na drogach publicznych-10 pkt
•36 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat, zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz inwestora inwestycji drogowych na drogach publicznych-20 pkt
Oferta w kryterium Doświadczenie Lidera Zespołu obsługi prawnej–Radca prawny/Adwokat może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
D2-Doświadczenie Radca prawny/adwokat 1
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
•12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) będącej zarządcą drogi publicznej - 0 pkt
•18 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) będącej zarządcą drogi publicznej - 5 pkt
•24 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) będącej zarządcą drogi publicznej - 10 pkt
Oferta w kryterium Doświadczenie Radca prawny/adwokat 1 może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
D3-Doświadczenie Radca prawny/adwokat 2
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
•brak doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat - 0 pkt
•6 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat - 5 pkt
•12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat - 10 pkt
Oferta w kryterium Doświadczenie Radca prawny/adwokat 2 może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby osób Zamawiający oceni doświadczenie osób wskazanych na dane funkcje jako pierwsze.
Liczba punktów, w tym Kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
D = D1 + D2 + D3 gdzie: D1 - Doświadczenie Lidera Zespołu obsługi prawnej – Radca prawny/Adwokat opisane powyżej.
D2 - Doświadczenie Radca prawny/adwokat 1 opisane powyżej.
D3 - Doświadczenie Radca prawny/adwokat 2 opisane powyżej.
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D)
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej Wykonawcy:
Nie dotyczy
2) dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Lider Zespołu obsługi prawnej – Radca prawny/Adwokat
wymagana liczba osób: 1,
minimalne kwalifikacje: 10 – letnie uprawnienia radcy prawnego lub adwokata potwierdzone aktualnym wpisem odpowiednio na listę radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia
6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub na listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku o adwokaturze.
Doświadczenie zawodowe:
a. minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat, zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz inwestora inwestycji drogowych na drogach publicznych,
b. udział w charakterze pełnomocnika w co najmniej dwóch postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert,
c. udział w charakterze pełnomocnika w co najmniej trzech postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
d. minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) będącej zarządcą drogi publicznej.
Przez „stałą” obsługę prawną Zamawiający rozumie świadczenie pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony z wyłączeniem incydentalnych, jednorazowych, doraźnie wykonywanych czynności. Wymóg ww. doświadczenia będzie spełniony jeżeli ww. osoby świadczyły osobiście pomoc prawną jako radca prawny lub adwokat.

b) Radca prawny/Adwokat
wymagana liczba osób: minimum 2,
minimalne kwalifikacje: uprawnienia radcy prawnego lub adwokata potwierdzone aktualnym wpisem odpowiednio na listę radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub listę adwokatów zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku o adwokaturze.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej jedna osoba spośród wskazanych do pełnienia funkcji Radca prawny/adwokat winna posiadać minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej na rzecz inwestora inwestycji drogowych na drogach publicznych oraz minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) będącej zarządcą drogi publicznej.


PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835 z późń. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe wymagania zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SWZ - Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta złożona przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą o ile upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu.
3) zobowiązania wymagane postanowieniami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.