eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługa kompleks. doradztwa prawnego w zakr. realizacji inwest. pn.: "Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 (elektrowni jądrowej) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleks. doradztwa prawnego w zakr. realizacji inwest. pn.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 (elektrowni jądrowej) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleks. doradztwa prawnego w zakr. realizacji inwest. pn.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 (elektrowni jądrowej) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59aca53c-8f56-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00156001/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Świadcz. kompleks. doradztwa prawnego wraz z element. eksperckiego doradztwa techn. na rzecz realiz. inwest. pn. Budowa infrastr. hydrotechn. na potrzeby inwest. EJ1 w lok. Lubiatowo-Kopalino

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, poza jednym załącznikiem do umowy z Wykonawcą, jest udostępniona na stronie https://umgdy.ezamawiajacy.pl. W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu występują aspekty związane z zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy o zachowaniu poufności przez Wykonawcę (umowa ta będzie załącznikiem do umowy z Wykonawcą któremu zostanie udzielone zamówienie w wyniku niniejszego postępowania). Dostęp do wzoru tej umowy możliwy jest wyłącznie poprzez wgląd do tego dokumentu wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://umgdy.ezamawiajacy.pl. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, Strony postępowania przekazują sobie za pośrednictwem Platformy, poprzez kafelek „Wiadomości”, kierujący do modułu korespondencji. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, zawarto w Dziale II SWZ "Komunikacja w postępowaniu"; z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarto w Dziale II SWZ "Komunikacja w postępowaniu"; z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Dziale I pkt 22 SWZ; z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Dziale I pkt 22 SWZ; z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.47.2023.ASz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 (elektrowni jądrowej) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino”, z uwzględnieniem specyfiki inwestycji realizowanej w trybie Programu Wieloletniego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 58 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena ofertowa (C) – waga 50%
2) Doświadczenie zawodowe Adwokata/ Radcy Prawnego Nr 1 (A1) - waga 35%
3) Doświadczenie zawodowe Adwokata/ Radcy Prawnego Nr 2 (A2) – waga 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Adwokata/ Radcy Prawnego Nr 1

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Adwokata/ Radcy Prawnego Nr 2

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu zgodnie z katalogiem warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi:
a) doradztwa prawnego przy co najmniej trzech inwestycjach budowlanych celu publicznego z zakresu hydrotechniki morskiej, realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych o wartości szacunkowej zamówienia lub wartości zawartej z wykonawcą umowy nie mniejszej niż 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) PLN brutto każda, przy czym zakres doradztwa prawnego obejmował etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, etap wykonania robót budowlanych do ich odbioru;
b) doradztwa prawnego przy co najmniej trzech umowach obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy inwestycjach budowlanych realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych, z zakresu hydrotechniki morskiej, o wartości zawartych umów z wykonawcami robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera, nie mniejszej, niż 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) PLN brutto każda;
c) dwie usługi (umowy) świadczenia usług prawnych obejmujących stałe doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych o wartości tych inwestycji nie mniejszej, niż 100 tys. (słownie: sto tysięcy) PLN brutto, obejmujących cykliczne dyżury Wykonawcy co najmniej dwóch radców prawnych / adwokatów w tygodniu kalendarzowym, trwających nie krócej, niż 12-mcy każda.
Uwaga: Przez inwestycje budowlane z zakresu hydrotechniki morskiej Zamawiający uznaje inwestycje polegające na budowie lub przebudowie: falochronu, kanału żeglugowego dla statków morskich (za wyjątkiem kanałów wewnątrzportowych), zabezpieczenia brzegu morskiego, toru podejściowego do portu morskiego.
2) dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, które posiadają uprawnienia radcy prawnego lub adwokata (potwierdzone uchwałą właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Adwokatów) oraz doświadczenie zawodowe jak poniżej:
a) Adwokat/ Radca Prawny Nr 1, który musi spełnić łącznie następujące wymagania:
• co najmniej 12 lat doświadczenia zawodowego jako adwokat/ radca prawny;
• doświadczenie w doradztwie prawnym przy obsłudze co najmniej 5 (pięciu) zakończonych projektów z zakresu hydrotechniki morskiej, o łącznej wartości tych projektów nie niższej niż 200 mln (słownie: dwieście milionów) PLN brutto;
• doświadczenie w ramach obsługi prawnej podmiotów/-u, które realizowały i zakończyły realizację minimum 10 (dziesięć) projektów o wartości nie mniejszej, niż 20 mln (słownie: dwadzieścia milionów) PLN brutto każdy.
b) Adwokat/ Radca Prawny Nr 2, który musi spełnić łącznie następujące wymagania:
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako adwokat / radca prawny
• doświadczenie w doradztwie prawnym przy obsłudze co najmniej 5 (pięciu) zakończonych projektów z zakresu hydrotechniki morskiej, o łącznej wartości tych projektów nie niższej, niż 100 mln (słownie: sto milionów) PLN brutto
• doświadczenie w ramach obsługi prawnej podmiotów/-u, które realizowały i zakończyły realizację minimum 5 (pięciu) projektów o wartości inwestycji minimum 20 mln (słownie: dwadzieścia milionów) zł brutto każdy.

2. Informacje dot. warunków udziału w postępowaniu zawarto w III.4.1-7 SWZ.

UWAGA: Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSCA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU, ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA TUTAJ INFORMACJE O PODSTAWACH WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w
postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne) - szczegółowe informacje w III.4.1. 1)-6) SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (tzw. przesłanki fakultatywne), tj.:
1) W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Na podstawie przepisów odrębnych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 w dnia 15 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej: „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Informacje dot. podstaw wykluczenia wykonawcy zawarto w III.4.1-7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W świetle art. 360 ustawy Pzp, Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących m. in. obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego; jednakże nie będzie korzystał z tej możliwości i wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w III.11.2, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .
Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum). Zamawiający może również żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w III. 4. 1,3 i 4 SWZ.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W świetle art. 360 ustawy Pzp, Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących m. in. obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego; jednakże nie będzie korzystał z tej możliwości i wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w III.11.2, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu usług jest załącznikiem nr 5 do SWZ.
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ).
Uwaga: Oświadczenie składa również:
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku potwierdza ono brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku potwierdza ono brak podstaw wykluczenia podmiotu orz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, tj. w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
- Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, o którym mowa w III.7. SWZ (załącznik nr 4 do SWZ) wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt 2) - jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie z art. 117 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w III.6 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy.
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7) Dokument rejestrowy z treści którego wynika, jaka osoba jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty wraz z załącznikami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000
Nazwa beneficjenta: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Polska
Nazwa i adres banku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk
Kod IBAN (IBAN Code): PL 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000
Kod Swift (Swift Code): NBPLPLPW
tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZP.371.47.2023.ASz”
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wadium powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Polska.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z przepisami Rozdziału 6 art. 42.1 Specustawy, Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, Zamawiający wezwie do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 6 art. 42.3 Specustawy, w myśl których Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 7, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga 1: Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
Uwaga 2: Uwaga powyżej nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców – wówczas taka umowa winna być załączona do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w III. 5. 1. 1.4 1) i 2) SWZ oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym przez Zamawiającego w III. 4. 1,3 i 4 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w III.5.1. 1.4 1) lit. a)- c) odnoszący się do doświadczenia Wykonawcy, zostanie uznany za spełniony, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże samodzielnie spełnianie tego warunku; nie dopuszcza się sytuacji, w której wykonaniem np. jednej usługi wykaże się jeden z Wykonawców występujących wspólnie, zaś wykonaniem pozostałych usług wykaże się drugi z Wykonawców występujących wspólnie – niedopuszczalne jest tzw. „sumowanie potencjału doświadczenia”.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w III. 5. 1. 1.4 2) lit. a) - b) odnoszący się do potencjału osobowego Wykonawcy - zostaną uznane za spełnione, zarówno w przypadku, gdy jeden z Wykonawców wykaże samodzielnie jego spełnianie jak i w sytuacji łącznego potencjału Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w paragrafie 16 Wzoru Umowy (załącznik nr 8
do SWZ); dodatkowo, par. 7 reguluje kwestie związane z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu i jednocześnie obszerną treść przywołanych paragrafów Wzoru Umowy, należy zapoznać się z treścią tego załącznika do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2011 Nr 135 poz. 789) zwanej dalej "Specustawą".
2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie stanowi integralną całość; nie ma możliwości wskazania odrębnych części przedmiotu zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie wpłynie na ograniczenie konkurencyjności Wykonawców w tym na udział Wykonawców z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw.
3. 1. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2024 r. do 31 października 2028 r. (tj. 58 miesięcy).
2. Udzielenie zamówienia na okres 58 miesięcy jest uzasadnione długością obowiązywania Programu Wieloletniego oraz koniecznością zapewnienia jednolitości i spójności obsługi prawnej w całym okresie realizacji Programu oraz inwestycji. Ponadto, możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, wynika z rozdziału 6 art. 42 ust. 8 Specustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.