eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowość: Międzychód

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 957482011

1.5.8.) Numer faksu: 957482711

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ae1186e-903f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060047/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do terapii nerkozastępczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/856536

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. w zakładce Regulamin.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej.
13. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG/ZP-23/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do terapii nerkozastępczej.
2. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 3 do SWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 20 % (słownie: dwadzieścia procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Międzychodzie.
4. Pakiet musi być oferowany w całości, brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 do SWZ
6. Dostawa produktów leczniczych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych.
Max termin dostawy – zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 ust.15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: przedmiotowe zamówienie tworzy nierozerwalna całość. Sztuczny podział zamówienia byłby nieracjonalny i mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zgodnie z motywem 78 i 79 preambuły do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, instytucja Zamawiającego ma swobodę autonomicznego podejmowania decyzji celowości podziału zamówienia na części, kierując się w tym zakresie swoimi potrzebami, w szczególności mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7-8 ustawy PZP.
13. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci elektronicznej zawarty został w rozdz. XI i XII SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181500-7 - Wyroby do terapii nerkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33181000-2 - Urządzenia do terapii nerkowej

33181510-0 - Płyny do terapii nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą zmienić niniejszą umowę o zamówienie publiczne, jeżeli taka możliwość wynika wprost z przepisów prawa.
2. Na podstawie art. 455 ustawy strony umowy mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
• w przypadku zmian ceny na cenę korzystniejszą dla Zamawiającego, wynikającą z obniżenia cen rynkowych, trwających promocji lub innych zdarzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu produktów po obniżonej cenie. W powyższym przypadku strony mogą zwiększyć ilość przedmiotu umowy do wartości dla danej części/ pozycji.
• w przypadku zmiany nazwy, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania lub liczby opakowań produktu przy zachowaniu jego parametrów strony umowy za obopólną zgodą mają prawo do zmiany takiej pozycji przy zachowaniu ceny zaoferowanej w ofercie lub niższej,
• jeżeli w toku umowy którakolwiek z pozycji formularza cenowego zostanie wycofana z rynku, lub zaprzestana zostanie jej produkcja, strony umowy za obopólną zgodą mają prawo do zmiany takiej pozycji na produkt równoważny po cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.
• jeżeli w toku umowy okaże się, że którakolwiek z pozycji formularza cenowego nie jest dostępna na rynku z jakichkolwiek innych niż wymienione wyżej powody, strony umowy za obopólną zgodą mają prawo do zmiany takiej pozycji na produkt równoważny po cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.
• w przypadku, gdy wartość umowy określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy nie zostanie wykorzystana w okresie obowiązywania umowy o którym mowa w § 10 ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy, z tym że termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 4 miesięcy.
3. Stwierdzenie wystąpienia jednej z przesłanek do zawarcia aneksu do umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do zawarcia takiego aneksu.
4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 PZP.
5. Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą w drodze aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy Pzp.).
7. W przypadku rozwiązania/nieprzedłużenia umowy z publicznym płatnikiem (NFZ) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od przedmiotowej umowy z brakiem konieczności zrealizowania całości przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.