eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawa › "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Bielawa w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Bielawa w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.3.) Oddział zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 20

1.5.2.) Miejscowość: Bielawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-260

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 833-47-93

1.5.8.) Numer faksu: 74 833-47-93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opsbielawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26c75ba1-7712-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Bielawa w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26c75ba1-7712-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW OPS BIELAWA W OKRESIE OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r..

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.DO.261.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 406800 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na realizacji zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Bielawa w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r." - Część II pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie miasta Bielawa". w ramach zdania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów OPS Bielawa w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowią część II SWZ - projekt umowy dla części II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 481200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 481200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 481200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RM PARTNER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 992-22-00-010

7.3.3) Ulica: Ul. Widoczna 37

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-647

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 481200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.