eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjnai Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 61/63

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-323

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422755841

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@filmschoo.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.filmschool.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70d862e8-8549-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00265591/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523644

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 2 ustawy - w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym z podziałem na części na niektóre części nie została złożona żadna oferta, a warunki nie uległy zmianie.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-8437e614-7cb3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NBO/01/2023/ISA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

stacja robocza - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30234100-9 - Dysk magnetyczny

30234600-4 - Pamięć flash

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 19769,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Kable (1. Kabel ethernet kat6E 12mb - 2 sztuki; 2. Kable do dysków przenośnych micro USB 3.0 kable do dysków przenośnych micro USB3,0 minimum 05 mb A-B -10 sztuk; 3. Kabel thunderbolt 3 20Gb/s usb-c: 0,5mb - 2 sztuki; 4. Kabel thunderbolt 3 20Gb/s usb-c: 2 mb - 2 sztuki)

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 2460,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Monitor - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 1353,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Zestaw komputerowy do wirtualnej produkcji - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 30505,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Zestaw komputerowy do trackingu położenia kamer do wirtualnej produkcji - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 25982,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI - Monitor 27" LED VA FullHD - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 699,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII- Monitor 27" LED VA FullHD - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 699,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII - Laptop 15,6" - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 2583,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX - Klawiatura USB - 2 sztuki

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 280,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X - Hub usb + rj45 - 2 sztuki

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 191,80 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XI - Mysz przewodowa - 5 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 410,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XII - Klawiatura i mysz - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 410,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XIII - Mysz przewodowa komputerowa optyczna z podkładką - 10 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 681,20 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XIV – Stacja dokująca - 1 sztuka

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 184,50 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XV - Kable (1. Kabel HDMI Typ kabla : HDMI - HDMI Długość: 3m
Obsługiwany format: 4k, Transfer danych: 10.2 Gbit/s - 2 sztuki
2. Kabel DisplayPort 1.2- HDMI Typ kabla: DisplayPort 1.2- HDMI
Długość: 3m Obsługiwany format: 4k - 1 sztuka,
3. Kabel Display Port Typ kabla: Display Port 1.4 - Display Port
długość: 2m Obsługiwany format: (8K/60hz)- 1 sztuka)

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 258,18 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1353,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1476,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1353,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1353,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2583,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2583,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2583,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 276,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYRIANA Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Porębskiego 28/17

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.