eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ

1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących
z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd6643f3-903b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd6643f3-903b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
cy dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT):
1) W zakresie formalnym: Weronika Chałubowicz - tel.: (56) 45 111 08,
e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl;
Paulina Topolewska-Dziewicka - tel.: (56) 45 111 08,
e-mail: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl;
2) W zakresie merytorycznym: Magdalena Możdżyńska – tel.: (56) 45 111 01, e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Obsługa geodezyjna Gminy Grudziądz w roku 2024” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz, transport zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych do odpowiednich ośrodków oraz zbieranie, transport
i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) odławianie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz,
2) odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz,
3) transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt wskazanego przez Zamawiającego.
Wykonawca bedzie zobowiązany dostarczyć chore zwierzę do ośrodka wpisanego do wykazu ośrodków rehabilitacji zwierząt opublikowanego na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat )
4) transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez z Zamawiającego,
5) transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz,
w tym odbiór i wywóz zwłok zwierząt (w tym dziko żyjących) do miejsc utylizacji.

4. Zamówienie winno być realizowana w sposób humanitarny przy pomocy urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a wyłapywane zwierzęta winny być przewożone przystosowanym pojazdem zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki w czasie transportu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu
i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
5. Reakcja Wykonawcy na wezwanie do odławiania, transportu do schroniska oraz zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz winna być natychmiastowa i wynosić maksymalnie 1 godzinę od czasu zgłoszenia.
6. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przekazać
do adopcji minimum 30% (lub więcej, zgodnie z zobowiązaniem wyrażonym w ofercie) wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz. Wskaźnik procentowy adopcji zostanie obliczony na ostatni dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę, zgodnie z wzorem opisanym w § 2 ust. 3 - Projektowane postanowienia umowy.
7. Odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz, winno nastąpić
w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego,
a w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt niezwłocznie, niepóźnej niż 1 godziny od czasu zgłoszenia.
8. Transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie do 4 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
9. Oprócz potwierdzenia wykonania usługi wywozu padłych zwierząt przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Grudziądz Wykonawca jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia ilości padłych zwierząt przekazanych do miejsc utylizacji (dokument handlowy stosowany przy przewozie zwierząt).
10. Wykonawca we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami jest zobowiązany promować prawidłowe postawy i zachowania człowieka
w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie akcji plakatowych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się
z powyższego obowiązku minimum dwa razy w trakcie trwania umowy
(w tym minimum raz w danym roku szkolnym) i przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z jego wykonania w formie elektronicznej bądź papierowej.
11. Pozostały zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia, ich standard oraz szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowi jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik adopcyjności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada następujące zezwolenia:
a) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej polegającej na prowadzeniu schroniska dla zwierząt oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

b) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierząt: psów, kotów i zwierząt dzikich wolnożyjących do 8h (typ I) oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

c) zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla przewoźnika wydane na psy, koty i zwierzęta dzikie wolnożyjące zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

d) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

e) pozwolenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie składowania (przechowywania) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

f) decyzję wydaną przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

g) decyzję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grudziądz wydaną przez Wójta Gminy Grudziądz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej polegającej na prowadzeniu schroniska dla zwierząt oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

b) decyzja wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierząt: psów, kotów i zwierząt dzikich wolnożyjących do 8h (typ I) oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

c) zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla przewoźnika wydane na psy, koty i zwierzęta dzikie wolnożyjące zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

d) decyzja wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

e) pozwolenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie składowania (przechowywania) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075);

f) decyzja wydana przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

g) decyzja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grudziądz wydaną przez Wójta Gminy Grudziądz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł i 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy O/Łasin
Nr rachunku: 32 9500 0008 0008 8721 2000 0100
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.40.2023”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4 Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5 Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8 Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
11 Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.