eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w JaworznieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326181803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 22 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54019456-8f4c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003426/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21,22 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54019456-8f4c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych
z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
2. Sposób składania ofert, pytań, dokumentów został opisany na Platformie e-zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu e-Zamówienia.
4. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na stronie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie jest Pan Mateusz Jakubik, adres e-mail; iod@mzopow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OW.VII.260.42.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1527900,20 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 148496,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach: Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jaworznie przy ul. Zwycięstwa 30, Szkoły Podstawowej Nr 22 w Jaworznie przy ul. Szymona Banasika 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Jaworznie przy ul. Koszarowej 20, zwanych dalej „przedmiotem umowy”.
Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej obejmuje:
Prace rozbiórkowe:
- wykucia otworów i przebicia,
- demontaż istniejącego osprzętu,
- utylizację,
Prace budowlane i instalacyjne:
- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie,
- malowanie ścian,
- zabezpieczenie podłóg folią,
- prace montażowe,
- układanie koryt, układanie kabli,
- badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu,
- doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych,
- instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne,
- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego,
- instalację przeciwprzepięciową,
- instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów,
- podłączenie przewodów,
- badanie linii kablowych,
- pomiary,
- sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania,
- kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.
zgodnie z:
1) Projektem techniczno-wykonawczym instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Szkoła Podstawowa Nr 21 – branża elektryczna, kwiecień 2023r. stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ
2)Projektem techniczno – wykonawczym: „Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Szkoła Podstawowa Nr 22, Jaworzno 43-600 ul. Sz. Banasika 1” – branża elektryczna, 18 kwiecień 2023.stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ
3)Projektem techniczno – wykonawczym: „Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Jaworzno 43-600 ul. Koszarowa 20” – branża elektryczna, 18 kwiecień 2023. stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ
4) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla projektu technicznego – wykonawczego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Szkoła Podstawowa Nr 21, Jaworzno 43-600 ul. Zwycięstwa 30” – branża elektryczna, 18 kwiecień 2023.stanowiącą Załącznik Nr 4 do SWZ
5)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla projektu technicznego – wykonawczego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Szkoła Podstawowa Nr 22, Jaworzno 43-600 ul. Sz. Banasika 1” – branża elektryczna, 18 kwiecień 2023. stanowiącą Załącznik Nr 5 do SWZ
6)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla projektu technicznego – wykonawczego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Jaworzno 43-600 ul. Koszarowa 20” – branża elektryczna, 18 kwiecień 2023. stanowiącą Załącznik Nr 6 do SWZ
2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiary robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.
2.1. Przedmiar robót „Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, Jaworzno 43-600 ul. Zwycięstwa 30 – SP 21” – branża elektryczna, - aktualizacja - wykonany w listopadzie 2023r.stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ
2.2. Przedmiar robót „Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, Jaworzno 43-600 ul. Sz. Banasika 1 – SP 22” – branża elektryczna - aktualizacja - wykonany w listopadzie 2023r.stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ
2.3. Przedmiar robót „Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, Jaworzno 43-600 ul. Koszarowa 20 – ZSzP 3” – branża elektryczna - aktualizacja - wykonany w listopadzie 2023r.stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty – 100% ( max. 100 pkt.),
Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)
Uwaga
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi
i słownie Zamawiający dokona stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.
Uwaga
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona).
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego
z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 % pkt.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w SWZ.
3. Podstawy wykluczenia:
3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108. 1. pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art.46 – 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie Dz. U. z 2022 r. poz.1599 i 2185 ) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023r. poz. 826),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.2. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z póżn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3.3 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
5.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzającego wykonanie minimum dwie roboty budowlanej o wartości min 100 000,00 zł brutto każda polegające na wykonaniu/remoncie instalacji elektrycznej.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Za wykonanie jednej roboty budowlanej uznaje się wykonanie roboty na jednym obiekcie budowlanym w ramach różnych umów (zamówień, zleceń) lub na różnych obiektach budowlanych w ramach jednej umowy (zamówienia, zlecenia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj:
1.1. Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych we wstępnym
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 14 od SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców; w przypadku podlegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawi, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
6.2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.4.1 rozdz. XVIII SWZ
wg Załącznika Nr 15, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzającego wykonanie minimum dwie roboty budowlanej o wartości 100 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu/remoncie instalacji elektrycznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości
2 200,00 PLN ( dwa tysiące dwieście złotych zł ) w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu,
1.2. gwarancjach bankowych,
1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2023r. poz. 462 ).
2. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2- 1.4 ustawy uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
5. Wraz z ofertą należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Powyższe dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) wg Załącznika Nr 13 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, które mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
unikać nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań, w celu ograniczenia do minimum
opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na wskutek
działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, epidemie, działania wojenne,
rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby – nie związane z realizacją przedmiotu umowy),
b) wystąpienia robót dodatkowych zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy,
c) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji,
d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie,
zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) wystąpienia przeszkód i utrudnień formalnoprawnych, nie wynikających z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,
f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nią konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który nie był wcześniej wykazany w zawartej umowie.
2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
3.Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejścia
w życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów
i usług oraz związanej z tym faktem zmiany wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wraz z formularzem należy złożyć wypełnione załączniki wskazane w SWZ i udostępnione na platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.