eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń".Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 815400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a16a765-8476-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi
na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.1.23.2023.WSL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni
i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.
Ww. zadanie inwestycyjne realizowane jest w oparciu o umowę
Nr TI.272.1/10/2023 o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zawartą w dniu 21.07.2023r. z Panem Janem Skubisz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Jan Skubisz P.P.U.B INKOMET ul. Młodzowska 19, 97-500 Radomsko. Ww. firma została przekształcona w dniu 01.09.2023r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INKOMET GROUP Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Portowej 14-20, 97-500 Radomsko. Dokumenty związane z przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w Biuletynie Informacji Publicznej
na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2.
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego realizującego zadanie.

Wykaz głównych robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa – załącznik nr 1 do projektu umowy
o pełnienie funkcji inspektora nadzoru stanowiący integralną cześć umowy. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania stanowią integralną część SWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt umowy (wraz z załącznikiem nr 1 do umowy) stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia będzie należeć:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zasadami dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2.
3) Zwoływanie, prowadzenie i stałe uczestniczenie w naradach technicznych i innych organizowanych przez siebie lub przez wszystkie pozostałe strony procesu inwestycyjnego.
4) Sporządzanie protokołów z narad technicznych i innych spotkań organizowanych przez siebie lub przez wszystkie pozostałe strony procesu inwestycyjnego, ich archiwizacja
i przekazywanie uzgodnionych wersji Zamawiającemu.
5) Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6) Kontrola terminów wykonywania poszczególnych elementów i rodzajów robót przez wykonawcę robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7) Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy.
8) Współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą zadania w okresie realizacji inwestycji.
9) Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego.
10) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.
11) Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
a) Kontrola jakości wykonanych prac, zgodności robót
z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy.
b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, aprobat, deklaracji, wyników badań) dotyczących materiałów budowlanych
i urządzeń, które zastosowane będą przy realizacji zadania
o którym mowa w § 1 oraz ich akceptacja na wniosek Wykonawcy robót w przypadku braku do nich zastrzeżeń.
c) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
d) Dokonywanie sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami technicznymi, materiałów które zastosowane będą przy realizacji zadania.
e) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i robót.
f) Kontrola jakości wykonanych prac.
g) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu
lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział
w czynnościach odbioru.
h) Weryfikacja kosztorysów Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz zamienne, wynikłych w trakcie realizacji robót.
i) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych
w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.
j) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót
na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.
k) Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą realizującym roboty budowlane.
l) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia dofinansowania.
m) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego.
n) Weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę jako załączniki do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
o) Uczestniczenie w odbiorach.
p) Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót
w okresie rękojmi i gwarancji.
q) Potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji
i rękojmi.
r) Sporządzenie protokołu pogwarancyjnego.
s) W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do rozwiązania na etapie budowy,
do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie przedłożenie Zamawiającemu propozycji rozwiązań technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-07-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60%
2) Doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej w nadzorowaniu odrębnych obiektów użyteczności publicznej
- 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej w nadzorowaniu odrębnych obiektów użyteczności publicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zadań
(usług) odpowiadających swoim rodzajem zadaniu (usłudze) stanowiącego przedmiot zamówienia.
Za zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu (usłudze) stanowiącemu przedmiot zamówienia, uważa się spełnienie przez Wykonawcę łącznie niżej wymienionych warunków:
- wykonanie przynajmniej 3 usług polegających na pełnieniu
w okresie ostatnich 3 lat kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacje sanitarne, sieci
i instalacje elektryczne – nad robotami budowlanymi związanymi
z budową lub rozbudową lub przebudową przynajmniej 3 obiektów użyteczności publicznej, których wartość wyniosła powyżej 10 000 000,00 zł każda;
- wykonanie jednej usługi polegającej na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat nadzoru inwestorskiego nad przynajmniej 1 robotą polegającą na montażu/ wymianie systemu uzdatniania wody basenowej dla pływalni ogólnodostępnej publicznej lub prywatnej o powierzchni lustra wody w niecce minimum 250 m² i wartości systemu uzdatniania wody minimum 1 000 000,00 zł brutto;
- wykonanie jednej usługi polegającej na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat nadzoru inwestorskiego nad przynajmniej 1 robotą polegającą na wymianie systemu wentylacji w hali basenowej dla pływalni ogólnodostępnej publicznej lub prywatnej
o powierzchni lustra wody w niecce minimum 250 m² i wartości systemu wentylacji minimum 1 300 000,00 zł brutto.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

b) dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającymi niżej określone wymagania:

Inspektorzy nadzoru mają posiadać:
• Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej - wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, w tym nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 1. budową lub rozbudową krytej pływalni o powierzchni lustra wody w niecce minimum 250 m².

• Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych, w tym nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 1. budową lub rozbudową krytej pływalni o powierzchni lustra wody w niecce minimum 250 m².

• Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji elektrycznych, w tym nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 1 budową lub przebudową lub rozbudową obiektu użyteczności publicznej.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży technologia basenowa - posiadający doświadczenie przy wykonywaniu instalacji technologii basenowej lub nadzorowaniu wykonywania takiej instalacji w minimum 1. obiekcie – kryta pływalnia o powierzchni lustra wody w niecce minimum 250 m².

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach
lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ppkt.1):
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w pkt 2 ppkt 4)a) musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt. 2), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SWZ;
b) składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Ciąg dalszy w sekcji IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 upzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu usług stanowi zał. nr 4 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi Zał. nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ (zał. nr 2 do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o których mowa w Rozdziale V (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany
do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów (na formularzu oferty);
4) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
- W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału;
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz;
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zał. nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
w postaci elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4) a) SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4)b) SWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek,
- W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 upzp oraz
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór druku stanowi zał. nr 9 do SWZ.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa
w pkt. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia
2) Zmiany terminu wykonania Umowy:
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót.
3) Inne zmiany:
a) w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia
na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną
na piśmie, akceptującą kandydata/kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom przyjętym w dokumentacji przetargowej,
c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy do sekcji V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
[ pkt. 5.4) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu ] :

5. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego
na każdym etapie postępowania.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 upzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 upzp.
5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy, są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6) Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw
do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów
i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

...................................................................................................................................

Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami /stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z rozdziałem V pkt 2 ppkt. 4 b) SWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi, iż osoby wymienione w wykazie osób są jej członkami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej).
- opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.