eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Białostocka › Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c818dc7b-902b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026787/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c818dc7b-902b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@czarnabialostocka.pl . Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip-
um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępnajest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania ofert), oraz pocz elektr: przetargi@czarnabialostocka.pl .
2.Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postęp, zawiadomienia, wezwania, zadawanie pytań oraz ogólne informacje,Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się nr ogłoszenia (BZP) lub nr refer postęp tj. Or.271.26.2023. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zamów publicz, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na P. e- Zamówienia.Wykonawca posiadający konto na P. e-Zamówienia ma dostęp do formu: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komun. 4. Możliwość korzystania w postęp z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na P. e- Zamówienia oraz zalogowania się na P. e-Zamówienia. Do korzystania z
„Formularza do komunikacji”służących do zadawania pytań dotyczących treści dokum zamów wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na P. e-Zamówieniach. Zamawiający wymaga aby komuni między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświad, wnioski, zawiadomienia oraz inform, przekazywane były w formie elektro. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z SWZ. 6. Wymagania techn i organizacyjne wysyłania i odbierania dokum elektron, elektron kopii dokum i oświadczeń oraz inform przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z P. e-Zamówień. 7.Zamawiający przekazuje link do postęp oraz ID postępo jako inform do niniejszej SWZ. Dane postępow można wyszukać również
ze strony głównej P. e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkurs”). 8. Za datę i godz przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokum elektron, oświad lub elektron kopii dokum lub oświad oraz innych inform przyjmuje się datę ich przekazania na
P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub datę ich przekazania za pomocą pocz elektron z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącz określonymi w roz X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podst art 226 ust.1 pkt6 Pzp, można przekazać wyłącznie na P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl Dokum składane w formie elektron lub w postaci elektron muszą być opatrzone podp elektron, podp zaufanym lub podp osob (zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 Pzp.,
pśd, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektr, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. Zalecany przez Zamawiającego format danych - .pdf. 9. Komuni w postęp, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektro za pośrednictwem “Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośred „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i
zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komun umożliwiają również dołączenie załącz do przesyłania wiadomoś (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załącz zamawiający dopuszcza również możliwość składania doku elektr za pomocą poczty elektr, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail. Sposób sporządzania dok elektr musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozp MRPiT z dn 23.12.2020 r. w sprawie pśd oraz innych dokum lub oświad, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozp PRM z dn 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządz i przekazyw inform oraz wymagań tech dla dokum elektro oraz środ komu
elektron w postęp o udzielenie zamó publi lub konkursie. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewn i wewn) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokum wraz z wygenerowanym plikiem podp (typ zewn) lub dokum z wszytym podp (typ wewnętrzny). Wszystkie wysłane i odebrane w postępo przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprochrony osób fiz w związku z przetwarzaniem dan osob i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz. o ochronie da¬nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Roz”, informuję, że:
1.Admin Pani/Pana dan oso jest Gmina Cz B reprezentowana przez Burmistrza Cz B z siedzibą: ul. Torowa 14A, 16-020 Cz B, tel.:
85 713 13 40, e-mail: um@czarnabialostocka.pl. 2.W sprawach z zakresu ochrony dan oso może się Pan/i kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: iod@dbajodane.pl 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postęp o udzielenie zp. 4.Dane osob będą przechowywane przez okres zg. z art. 78 ust. 1 i 4 ust. z dnia z dnia 11.09.2019 r.– Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zak postępowania o udzielenie zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Roz w związku z przepisami PZP. 6.Odbiorcami Pan/i danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 7.Ob podania przez Pan/i danych osobowych bezpośrednio Pan/i
dotyczących jest wymogiem ust określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w post o udzielenie zam publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,w przypadku gdy przetw danych odbywa się z naruszeniem przep Roz służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Wawa,9.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Roz prawo do usunięcia dan osob; prawo do przenoszenia dan osob, o którym mowa w art. 20 Roz;na podstawie art. 21 Roz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dan osob. 10.W przypadku gdy wykonanie obow, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat inf mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zam publ. 11.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia dan oso, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może skutkować zmianą wyniku postę o udzielenie zam publ lub konkursu ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, nie ogranicza przetwarzania dan osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam publ. 13.W przypadku dan osob
zamieszczonych przez Admin w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Roz, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Admin.14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, spowoduje ograniczenie przetwarzania dan osob zawartych w protok i załą do protok,
Admin nie udostępnia tych danych zawartych w protok i w zał do protok, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Roz. 15.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zam. 16.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzup, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może naruszać integralności protok oraz jego zał. 17.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pan/i danych osobowych nie podlega Pan/i decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Roz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kwota kredytu: 2.200.000,00 zł.
1) Możliwość uruchomienia kredytu w transzach na pisemny wniosek zamawiającego, przy czym do złożenia oferty należy przyjąć datę I transzy 20.12.2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, II transzy 27.12.2023 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.
2) Kredyt zostanie przelany na rachunek wskazany przez zamawiającego.
3) Dopuszcza się możliwość refinansowania poniesionych wydatków z budżetu Gminy oraz refinansowania spłat rat kredytów w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia uruchomienia kredytu.
4) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
5) Spłata kredytu nastąpi w latach 2024 -2031 w ratach miesięcznych, w kwotach wskazanych w załączniku.
6) Spłaty rat kredytu na koniec każdego miesiąca.
7) Termin wykorzystania kredytu 31.12.2023 r.
8) Spłaty rat odsetek na koniec każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony.
9) Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M + marża banku, przy czym do złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 27.11.2023 r.
10) W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366).
11) Prowizja od uruchomienia kredytu 0%.
12) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami.
13) Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
14) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
15) Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
16) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Czarna Białostocka zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy kredytowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „TERMIN wypłaty poszczególnych transz kredytu od momentu złożenia dyspozycji wypłaty” (T) ,(minimum 1 dzień, maksymalnie 4 dni).

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2488), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej).
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2) dokument/dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. - zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2488) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
10. Zamawiający informuje, że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej odpowiada wykonawca.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. W przypadku podania w dokumentach, wartości wyrażonych w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający dokona ich przeliczenia wg. tabeli NBP kursów średnich walut obcych w złotych na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszym SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP
4. Okoliczności zmian treści umowy:
1) w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości i wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty kredytu,
2) w przypadku gdy Zamawiający wystąpi z pisemnym wnioskiem o wcześniejszą spłatę kredytu.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.
3. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany w niniejszej SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
5. Zamawiający odstąpił od określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.U z 2020 poz. 1320), gdyż przedmiotem zamówienia są usługi finansowe polegające na przekazaniu środków pieniężnych i nie występują tutaj czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy –Kodeks pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.