eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gawłuszowice › Droga do edukacji bez barier-dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu os na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Droga do edukacji bez barier–dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu os na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gawłuszowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gawłuszowice 5a

1.5.2.) Miejscowość: Gawłuszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-307

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 77 44 282

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gawluszowce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gawluszowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Droga do edukacji bez barier–dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu os na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e97e76a-9028-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057102/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Droga do edukacji bez barier–dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu os na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e97e76a-9028-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji) odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@gawluszowice.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GG.271.11.2023.WK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd posiada homologację jako pojazd 9-osobowy (kierowca +8 pasażerów), dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Cena (C) – waga kryterium 60%

Punkty w kryterium „cena” przyznane zostaną na podstawie wzoru:
P(C) = Z : Y x 100 x 60 %
gdzie:
P (C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 % - 60 pkt

Okres gwarancji mechanicznej (GM)– waga kryterium 20%

Punkty w kryterium „Okres gwarancji mechanicznej” przyznawane będą według zasad:
1) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji mechanicznej o 12 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 36 m-cy - 10% - 10 pkt
2) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji mechanicznej o 24 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 48 m-cy - 20% - 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie dłuższy okres gwarancji do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

Okres gwarancji na powłoki lakiernicze (GPL) – waga kryterium 20%

Punkty w kryterium „Okres gwarancji na powłoki lakiernicze” przyznawane będą według zasad:
1) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji na powłoki lakiernicze o 12 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 48 m-cy - 10% - 10 pkt
2) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji na powłoki lakiernicze o 24 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 60 m-cy - 20% - 20 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie dłuższy okres gwarancji do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 36 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów 3 ww. kryteriów „cena”, „okres gwarancji mechanicznej”, „okres gwarancji na powłoki lakiernicze” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = (C) + (GM) + (GPL)
Ilość punktów w 4 kryteriach oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłoki lakiernicze

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia:
a) podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność [art. 127 ust. 2 ustawy pzp].
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów [§13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
-Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
-W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
-Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt 3.3 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty! zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu lub dokumentów! zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. [tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
-Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
-Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
-Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art. 311 ustawy pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.