eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwonicz-Zdrój › Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Leśnej.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Leśnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwonicz-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słoneczna 28

1.5.2.) Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-440

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 502 12

1.5.8.) Numer faksu: 13 43 502 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Leśnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2496e008-901e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004916/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Leśnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/iwonicz-zdroj/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający wymaga komunikowania się za pośrednictwem platformy SmartPzp pod adresem https://portal.smartpzp.pl/iwonicz-zdroj/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na https://portal.smartpzp.pl/iwonicz-zdroj/, tj.:
1) Przeglądarka internetowa.
Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11. Zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
2) Środowisko Java.
Oprogramowanie Java ver. 1.8. (UWAGA ver. 1.8. WYMAGANA).
3) Sprzęt komputerowy.
Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 8, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
W przypadku problemów technicznych czy pytań jest dostępna infolinia w dni robocze godz. 7.00 – 17.00 pod nr tel. +48 22 123 0797, mail: pomoc@portalpzp.pl
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z portalu dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu portalu znajdują się w zakładce „e-learning” „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP” na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iwonicz-zdroj/
Ważne zalecenie!
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.6.2023.IZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Leśnej”.
Na przedmiot zamówienia składają się zadania:
Zadanie I – Wodociąg
Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę odcinka sieci tłocznej, przebudowę odcinka rurociągu wody surowej. Przebudowę należy wykonać z wykorzystaniem dla:
- sieci wodociągowej rur PE100 typ RC PN16 SDR11 o średnicy fi 250x22,7 mm
- sieci tłocznej rur PE100 typ RC PN16 SDR11 o średnicy fi 180x16,4 mm
- rurociągu wody surowej rur PE100 typ RC PN10 SDR17 o średnicy fi 110x6,6 mm
W ramach przebudowy w/w odcinków przewiduje się zabudowę podziemnej komory wodomierzowej, zabudowę armatury odcinającej z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, montażu siedmiu hydrantów nadziemnych DN80 mm. Armaturę odcinającą należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Rury typu RC na sieci i przyłącza wykonywane wykopowo należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm z wykonaniem obsypki piaskowej gr. 10-15 cm.
Trasa przebudowywanej sieci wodociągowej, sieci tłocznej oraz rurociągu wody surowej przebiega w dużej części w pasie drogowym drogi gminnej ul. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju. Przewiduje się, że większa część planowanych do przebudowy odcinków wodociągowych zostanie wykonana za pomocą przewiertów sterowanych pod nawierzchnią ul. Leśnej. Metodą wykopową planuje się w miejscach, gdzie będzie to konieczne.
Komora wodomierzowa wykonana ma być w formie prefabrykowanej żelbetowej podziemnej komory w kształcie prostopadłościanu o grubości ścianki 18 cm wykonanej z betonu klasy C40/50 o wymiarach wewnętrznych: 3,00x2,00x2,1 m (dłxszer.xwys.)

Zadanie II – Remont drogi
Zadanie obejmuje remont ulicy Leśnej i Teodora Torosiewicza w Iwoniczu-Zdroju. Zakres robót obejmuje:
- remont istniejącej nawierzchni ulic obejmującej rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowych warstw nawierzchni
tj. frezowanie istniejących warstw nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża, ułożenie warstwy wiążącej gr. 3 cm i ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej ze skropieniem emulsją asfaltową międzywarstwowo,
- miejscowo dostosowanie istniejącej nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych tj. dostosowanie nawierzchni chodników polegające na rozebraniu istniejącej nawierzchni i ułożenie betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce z piasku grubego (lub grysu frakcji 2-8 mm) gr. 5 cm. Maksymalna wysokość wyniesienia krawężnika 2 cm od poziomu jezdni,
- remont nawierzchni bitumicznej zjazdów i skrzyżowań w zakresie granicy pasa drogowego tj. frezowanie istniejących warstw nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża, ułożenie warstwy wiążącej gr. 3 cm i ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej ze skropieniem emulsją asfaltową międzywarstwowo,
- regulację pionową istniejących obudów studzienek do zaworów sieci wodociągowej, włazów kanalizacyjnych.

Zadanie III – Wykonanie drenażu
Zakres robót obejmuje wykonanie drenażu opaskowego przy budynku stanowiącego zaplecze terenów rekreacyjnych z odprowadzeniem wód drenażowych do kanalizacji deszczowej z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz pionowej izolacji cieplnej ścian fundamentowych z pracami towarzyszącymi polegającymi na rozbiórce i odtworzeniu nawierzchni. Zadaniem drenażu jest przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian budynku narażonych na oddziaływanie wód gruntowych przenikających do pomieszczeń piwnicznych z terenów wokół części podziemnych oraz z nawierzchni ciągu spacerowo-jezdnego.
Drenaż projektuje się z rur drenarskich perforowanych z PVC średnicy DN100 z otworami 2,5*5,0 mm owiniętych geowłókniną z włókniny PP700 z ułożeniem na podsypce żwirowej, ułożone w odległości ok 30 cm od ścian budynku.
Izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych należy wykonać typu średniego, natomiast izolację cieplną ścian fundamentów wykonać styropianem ekstrudowanym XPS S70.
Uwaga!
- Na czas prowadzenia robót Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót. Technologia robót i czasowa organizacja ruchu na czas robót powinna zapewnić mieszkańcom dostęp do posesji. Po zakończeniu robót wykonać niezbędne prace porządkowe. Opracowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas prowadzonych robót należy do Wykonawcy robót.
- W czasie prowadzonych robót, Oferent zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy na odcinku pkt 46 do pkt 58 (oznaczenie węzłów wg rys. 5B projektu technicznego schematu montażowego sieci wodociągowej) dla potrzeb Rejonu Energetycznego w Krośnie celem przebudowy napowietrznej sieci energetycznej i słupów oraz zapewnić dojazd pojazdów i sprzętu do wykonania w/w robót.
- Oferent zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich zniszczonych i uszkodzonych terenów zielonych oraz nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych.
- Termin wykonania robót związanych z wykonaniem drenażu opaskowego, pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku zaplecza rekreacji turystycznej należy uzgodnić z najemcą lokalu usługowego - kawiarni, zlokalizowanej w części parteru budynku. Prace należy wykonać przed terminem otwarcia basenu.
- Wykonawca zapewni ciągłe dostawy wody z wodociągu dla znajdujących się wzdłuż wodociągu zabudowań.
- Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną, w tym przebudowanej linii, o której mowa powyżej.

Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 9 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia trzy zadania) – załącznik do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania.
UWAGA!!
W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SWZ wraz z załącznikami) norm, aprobat technicznych, nazw własnych, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy – zamawiający dopuszcza równoważność. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SWZ i załącznikach do niej. Zastosowane wyroby powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany przez niego wyrób równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zestawienie wyrobów równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie cech równoważności oferowanych wyrobów Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu wyrobów równoważnych (poprzez złożenie zestawienia wyrobów równoważnych i potwierdzających dowodów), rozumie się, że do wykonania przedmiotu zamówienia ujęto wyroby zaproponowane w dokumentacji przetargowej.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 60 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę oferty stanowić będzie łączna kwota brutto za całość zamówienia (suma wszystkich trzech zadań) wpisana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ - ta kwota będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.
UWAGA! W formularzu ofertowym należy wskazać wartość poszczególnych zadań brutto zgodnie z załączoną dokumentacją dla poszczególnego zadania. Cenę w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie wymagań:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi wykonanej z masy bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. brutto (sześćset tysięcy złotych) tej roboty,
i
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci wodociągowej PE lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami z rur PE o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. brutto (jeden milion złotych) tej roboty.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek mogą spełnić łącznie. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość zrealizowanej roboty budowlanej, dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi:
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie o specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym,
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynierii drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym,
- przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji pod warunkiem, że osoba spełni łącznie wymagania określone powyżej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek odnośnie osób mogą spełnić łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt 5.4. lit. b) SWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 5.4.a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje, inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, określonych w punkcie 5.4.b) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;
Propozycje wykazów stanowią załączniki do SWZ.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz winien dotyczyć robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Oferta (zalecane na załączniku do SWZ) - musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć
zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/iwonicz-zdroj/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.