eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika
tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002153989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grenadierów 51/59

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-073

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mziolek@grochowski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika
tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aab644e-8064-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami w Rozdziale XVI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO, ochrony danych osobowych
etc. określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Rozdziale III

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO, ochrony danych osobowych
etc. określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Rozdziale III

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPK/67/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowy wykaz ilościowy oraz asortymentowy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym. Krótki opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie, koncesję, licencję lub inny dokument uprawniający go do obrotu gazami medycznymi lub wytwarzania produktu leczniczego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności i zrealizuje dostawy do których te uprawnienia są wymagane.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykonawca musi posiadać lub dysponować minimum dwoma pojazdami (cysternami) spełniającymi wszystkie poniższe warunki:
a) cysterny o masie całkowitej do 26 ton każda i długości nie więcej niż 9 m każda; b) promień skrętu cystern max 8 m (z uwagi na brak możliwości wjazdowych); c) cysterny muszą być wyposażone w pompy elektryczne 3-fazowe o napięciu 3x400V lub muszą mieć własny system zasilania pomp (bez korzystania z zewnętrznej energii/zasilania).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawcy będą zobowiązani złożyć na wezwanie Zamawiającego (nie należy ich składać wraz z ofertą):
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i/lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) aktualne zezwolenie, koncesję, licencję lub inny dokument uprawniający go do obrotu gazami medycznymi lub wytwarzania produktu leczniczego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności i zrealizuje dostawy do których te uprawnienia są wymagane. Określonych w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2 SWZ;
3) wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, potwierdzający spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy określonych w Rozdziale XII ust. 2 pkt 4 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Rozdziale XV

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 4 do SWZ (projekt umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.plPrzed przystąpieniem do udziału w postępowaniu i złożenia oferty należy zapoznać się z dokumentacją postępowania, w szczególności SWZ wraz z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.