eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika
tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002153989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grenadierów 51/59

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-073

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mziolek@grochowski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika
tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aab644e-8064-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526921

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPK/67/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 456600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowy wykaz ilościowy oraz asortymentowy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym. Krótki opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 461808,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 461808,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 461808,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260213184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 48

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 461808,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

K/TP/9/2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.