eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORINGU DLA: OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU UL. SZCZEBRZESKA 12; 22-400 ZAMOŚĆOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ
MONITORINGU
DLA: OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU
UL. SZCZEBRZESKA 12; 22-400 ZAMOŚĆ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950183539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczebrzeska 12

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 502 444 570

1.5.8.) Numer faksu: +4884 639 34 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: patrycja.karska83@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.zamosc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ
MONITORINGU
DLA: OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU
UL. SZCZEBRZESKA 12; 22-400 ZAMOŚĆ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01221bab-902b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoo-zamosc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoo-zamosc.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p. odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020 r. Poz. 344).
10.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu platformy E-zamawiający, który dostępny jest pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl/ lub https://ZOO-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZK.270.3.2023.EB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 229513,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ
MONITORINGU
DLA: OGRODU ZOOLOGICZNEGO IM. STEFANA MILERA W ZAMOŚCIU
UL. SZCZEBRZESKA 12; 22-400 ZAMOŚĆ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający wymaga by wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył
koncesję, zezwolenie, licencję, lub oświadczenie, że do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia
koncesja, licencja, zezwolenie nie jest wymagane. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, min. 3 usługi
ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,- brutto każda,
5
W przypadku usługi wykonywanej (tj. rozpoczętej, a niezakończonej) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia
zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część (przed terminem składania ofert).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
- dysponuje osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie zapisami ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.) i posiadających staż w
usługach ochroniarskich min. 2 lata, nie mniej niż 5 osób,
4) dysponuje minimum 1 uzbrojoną grupą interwencyjną; czas reakcji grupy interwencyjnej: w dzień max do 10 minut,
w nocy max do 10 minut (czas reakcji jest to czas dotarcia grupy do obiektu),spełniającą wymogi określone przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz.1995) oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz. U.2015r. poz.992).
Zamawiający wymaga, aby grupa interwencyjna spełniała wymogi określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995,) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji( Dz. U. 2015 r. poz. 992). Wykonawca, przed podpisaniem
umowy złoży oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej zgodnej spełniającą wymogi określone przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz.1995) oraz rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji( Dz. U.2015r. poz.992).
- dysponuje środkami łączności

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia stanowiące załączniki do swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy także w następujących przypadkach:
1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa dotyczących:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zoo-zamosc.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.