eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz Przygotowanie i dostarczenie posiłków: zupa z pieczywem w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i domu (catering)Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych
oraz Przygotowanie i dostarczenie posiłków: zupa z pieczywem w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i domu (catering)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386734384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleeberga 4

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp6.zosolesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp6.zosolesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych
oraz Przygotowanie i dostarczenie posiłków: zupa z pieczywem w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i domu (catering)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc20d49-8c47-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cc20d49-8c47-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych
portal dostępowy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
7. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Szczegółowe uregulowania dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie, wyporcjowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w poszczególnych grupach przedszkolnych i oddziałach „zerowych”

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ust 1 Pzp na następujących zasadach:
1) okoliczności skorzystania z prawa opcji - w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy, z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniającą się faktyczną liczbę żywionych dzieci, wyniknie po stronie Zamawiającego konieczność zmiany zakresu zamówienia polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości posiłków w stosunku do ilości objętej zakresem podstawowym przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 70% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze,
3) prawem opcji jest możliwość zwiększenia ilości posiłków w stosunku do zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 wzrośnie maksymalnie o 10%,
4) podstawę̨ określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach opcji polegającej na zwiększeniu ilości posiłków w stosunku do zamówienia podstawowego stanowić́ będzie ustalona ryczałtowa cena jednostkowa netto za przygotowanie jednego posiłku, wskazana w § 3 ust 2 umowy.
5) przedmiot zamówienia opcją (w przypadku zwiększenia ilości w stosunku do zamówienia podstawowego) musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego,
6) w odniesieniu do zamówień dokonywanych w ramach opcji, obowiązują Wykonawcę jego zobowiązania określone w Umowie dotyczące warunków realizacji jak dla zamówienia podstawowego,]
7) Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy,
8) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej (złożone pisemnie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 4 ust 1 umowy), w oparciu o które zawarty zostanie aneks do Umowy,
9) Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi,
10) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego; nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń́ w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ - XV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostarczenie posiłków: zupa z pieczywem w ramach wieloletniego programu: Posiłek w szkole i w domu (catering)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ust 1 Pzp na następujących zasadach:
1) okoliczności skorzystania z prawa opcji - w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy, z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniającą się faktyczną liczbę żywionych dzieci, wyniknie po stronie Zamawiającego konieczność zmiany zakresu zamówienia polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości posiłków w stosunku do ilości objętej zakresem podstawowym przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym (np. w przypadku rezygnacji ucznia z dożywiania). Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 50% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1 umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze,
Ograniczenie liczby dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny jednostkowej posiłku. Wykonawca o powyższych zmianach zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.,
3) prawem opcji jest możliwość zwiększenia ilości posiłków w stosunku do zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 wzrośnie maksymalnie o 10%,
4) podstawę̨ określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach opcji polegającej na zwiększeniu ilości posiłków w stosunku do zamówienia podstawowego stanowić́ będzie ustalona ryczałtowa cena jednostkowa netto za dostarczony posiłek, wskazana w § 6 ust 2 umowy.
5) przedmiot zamówienia opcją (w przypadku zwiększenia ilości w stosunku do zamówienia podstawowego) musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego,
6) w odniesieniu do zamówień dokonywanych w ramach opcji, obowiązują Wykonawcę jego zobowiązania określone w Umowie dotyczące warunków realizacji jak dla zamówienia podstawowego,
7) Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,
8) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej (złożone pisemnie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 3 ust 1 umowy), w oparciu o które zawarty zostanie aneks do Umowy,
9) Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi,
10) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego; nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń́ w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ - XV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdz. pkt. 1) lit. a)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy – przygotowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
2) Kalkulacja ceny ofertowej - sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo udzielone przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy),
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy),
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta Wspólna:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy w formularzu ofertowym zobowiązani są wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz załączyć pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w ust. 27).
3) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. XII SWZ (Podstawy wykluczenia z postępowania).
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1497 ze zmianami), zwana dalej „ustawą
sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się /przesłanka obligatoryjna/:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym ustępie.
4. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia na zasadzie wyklucza/nie wyklucza.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tworzących konsorcjum lub będących wspólnikami spółki
cywilnej) oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2 zostanie odrzucona.
8. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia
przez te podmioty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.