eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i opracowanie projektu graficznego i wersji elektronicznej wraz z drukiem oraz dostawą: plakatów i ulotek, a także czterech publikacji edukacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i opracowanie projektu graficznego i wersji elektronicznej wraz z drukiem oraz dostawą: plakatów i ulotek, a także czterech publikacji edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382088467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piękna 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.knf.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad rynkiem finansowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i opracowanie projektu graficznego i wersji elektronicznej wraz z drukiem oraz dostawą: plakatów i ulotek, a także czterech publikacji edukacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1997c22b-6ccf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104722/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Wydanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym oraz materiałów konferencyjno-informacyjnych drukiem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1997c22b-6ccf-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub
ePUAPu lub poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformy e-Zamówienia w
zakładce »Komunikacja« lub ePUAPu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przygotowuje ofertę przy
pomocy »Formularza ofertowego« udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
Zalogowany Wykonawca, jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy /wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta powinna być sporządzona w
języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Sposób
złożenia Oferty, w tym zaszyfrowania Oferty opisany został w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym oraz w „Instrukcji
interaktywnej” pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca może przed upływem terminu
składania oferty zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do „złożenia”,„zmiany”, „wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Regulaminie Platformy e-Zamówienia

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem danych osobowych jest UKNF. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres:knf@knf.gov.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD na adres Administratora. Z IOD można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3.Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO,tj. niezbędność przetwarzania do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia
11.09.2019 ustawa Pzp w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także
udokumentowania postępowani ; b)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w
związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji; c)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, a także Prezes UZP, jako administrator danych osobowych użytkowników platformy ezamówienia,
na której UKNF prowadzi postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego. Może udostępniać dane osobowe także
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z Administratorem, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5.Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas
przechowywaniadokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania i
załącznikach do niego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,a jeżeli czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres obejmuje cały czas obowiązywania umowy.7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje: a)na podstawie art. 15 RODO – prawo
dostępu do danych osobowych; b)na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c)na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od
Administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;d)na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
której dane dotyczą; e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA.DZAZZP.2610.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem
i opracowaniem projektu graficznego i wersji elektronicznej plakatów i ulotek wraz z ich wydrukiem zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2A dla Części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.2. Przedmiotem zamówienia jest wydanie na zlecenie Zamawiającego łącznie maksymalnie 4 publikacji edukacyjnych drukiem zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2B dla Części II

4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim charakterem oraz złożonością tego zamówieniu na kwotę, co najmniej 10 000 zł brutto każde.
UWAGA:
Za jedno zamówienie, czyli usługę odpowiadającą swoim charakterem oraz złożonością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie wydanie (czyli przygotowanie projektów graficznych, przygotowanie do druku, w tym m.in. skład, łamanie tekstu i druk) minimum dwóch publikacji:
1) jednej publikacji szytej broszurowo, kolorystyka środka publikacji: pełny kolor CMYK (4+4), format publikacji: dowolny, w nakładzie co najmniej 1000 szt., o dowolnej liczbie stron środka
oraz
2) jednej publikacji o oprawie klejonej, kolorystyka środka publikacji: pełny kolor CMYK (4+4), format publikacji: dowolny, w nakładzie co najmniej 1000 szt., o dowolnej liczbie stron środka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla Części nr II

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ dla Części II

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dla oceny ofert w kryterium „Jakość” Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dwie próbki wykonanych przez siebie publikacji (warunek konieczny), na które będą się składać:
- dwie publikacje, w tym: jedna publikacja szyta broszurowo (zszyta zszywkami), kolorystyka środka: pełny kolor (4+4), o dowolnym formacie i dowolnej liczbie stron oraz jedna publikacja broszurowa (klejona), kolorystyka środka: pełny kolor (4+4), o dowolnym formacie i dowolnej liczbie stron
albo
- dwie publikacje klejone, kolorystyka środka: pełny kolor, o dowolnym formacie i dowolnej liczbie stron.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Oferty każdy Wykonawca dołącza:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniuoraz brak podstaw wykluczenia.
2. Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika) dla danej części zamówienia.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy.
4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp wskazanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, żezastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotycząceWykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1. SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają dooferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. i 7.4.6 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zmiany Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 2 A (Część nr I) i 2B (Część nr II) do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.