eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126633905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mateusz.zielinski@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0547afbe-8dc2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00325951/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.76 Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości dla jednostek organizacyjnych UJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób
uprawnionych do kontaktów z wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.417.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) – postępowanie w podziale na trzy (3) części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39810000-3 - Preparaty i woski wonne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

39820000-6 - Środki organiczne powierzchniowo czynne

39831250-3 - Roztwory myjące

39830000-9 - Środki czyszczące

39812100-8 - Pasty do podłóg

39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie środków ekologicznych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) – postępowanie w podziale na trzy (3) części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

39812000-7 - Pasty i kremy

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

39820000-6 - Środki organiczne powierzchniowo czynne

39831220-4 - Środki odtłuszczające

39831250-3 - Roztwory myjące

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie środków ekologicznych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) – postępowanie w podziale na trzy (3) części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części dotyczącej podwykonawców.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) CZĘŚĆ I oraz II - karty charakterystyki, opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca musi w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.
2) CZĘŚĆ III - wydruk/i ze stron internetowych, ulotki, katalogi, foldery oferowanego przedmiotu zamówienia na wszystkie pozycje asortymentu wskazanego w załączniku A do SWZ, mające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w SWZ. Wykonawca musi w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe, które nie potwierdzają równoważności co do kryteriów i cech określonych w opisie kryteriów oceny ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2) szczegółową kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych w załączniku A do SWZ,
3) przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdziałem IV SWZ.
4) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
5) wykaz podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 pkt 1) SWZ:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zgodnie z Rozdziałem XII ust. 6 SWZ:
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 projektowanych postanowień umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ - Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzenia nowego postepowania poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji Umowy, określonego w § 1 ust. 4, poprzez jego przedłużenie w przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w ciągu 18 miesięcy realizacji umowy kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, jednak nie dłużej niż o maksymalnie kolejne 6 miesięcy; wyczerpanie się kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy przed upływem okresu wydłużonego powoduje, iż umowa wygasa,
b) zmiany terminu realizacji poszczególnych zamówień (poszczególnych dostaw) tj. terminu na dostawę poszczególnych środków czystości, określonego w § 1 ust. 5, poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące:
-- po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania do realizacji zamówienia, braku osoby odpowiedzialnej za nadzór i odbiór danego zamówienia lub
-- po stronie Wykonawcy np. związane z terminem realizacji i otrzymaniem dostawy od producenta lub dystrybutora, hurtownika dotyczące udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu – o okres niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy - pod warunkiem wykonania wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających realizację niniejszej umowy w terminie nią określonym (np. zgłoszenia do producenta zamówienia obejmującego przedmiot niniejszej umowy w terminie umożliwiającym jego odbiór przez Wykonawcę i niezakłóconą, terminową dostawę do Zamawiającego),
-- oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8;
c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
d) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert określone w są w Rozdziale IX SWZ ust. 2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo, zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.