eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-019af7a9-6be1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456708/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UCP.6232.82.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 720000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
a) odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
b) odbiorze i transporcie odpadów selektywnie zbieranych frakcji metali i tworzywa sztucznego, papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
c) odbiorze i zagospodarowaniu pozostałych odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
d) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z nieruchomości gminnych tj. : przy stadionie (od strony ulicy Sportowej), przy straży pożarnej (Sportowa 12), przy Urzędzie Gminy (Sportowa 1), na parkingu gminnym (ul. Kolejowa), wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbiórki selektywnej i na zmieszane odpady komunalne;
e) Wyposażeniu i odbiorze odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) Przygotowanie projektu rocznego sprawozdania Wójta z gospodarki odpadami, składanego do Urzędu Marszałkowskiego.
g) organizacji konkursu plastycznego/ technicznego dla młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży o tematyce ekologicznej
h) Współpraca w zakresie organizacji akcji ekologicznych takich jak ,,Akcja Czysta Rzeka”, ,,Akcja Sprzatania Świata” itp.
3. Szczegółowy opis zamówienia określa:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający m.in.:
a) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
b) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem;
c) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;
który stanowi załącznik nr 5 do SWZ
2) Projektowane istotne postanowienia umowy;
które stanowią załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 659642,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 659642,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 659642,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431002087

7.3.3) Ulica: Łowcza 4

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 659642,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.