eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-019af7a9-6be1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białowieża w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza zwanej dalej
Platformą. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wymienionej w Dziale I Rozdział 1 SWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w Dziale III Rozdział 1 niniejszej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w Dziale III Rozdział 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża;
2. można się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białowieża osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną i elektroniczną e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl lub telefonicznie pod nr (85) 681 24 87; w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Białowieża danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug.bialowieza.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4. dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego;
5. kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa;
6. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);
7. wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.);
8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO przwo do usunięcia danych osobowych;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UCP.6232.82.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
a) odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
b) odbiorze i transporcie odpadów selektywnie zbieranych frakcji metali i tworzywa sztucznego, papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
c) odbiorze i zagospodarowaniu pozostałych odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białowieża;
d) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z nieruchomości gminnych tj. : przy stadionie (od strony ulicy Sportowej), przy straży pożarnej (Sportowa 12), przy Urzędzie Gminy (Sportowa 1), na parkingu gminnym (ul. Kolejowa), wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbiórki selektywnej i na zmieszane odpady komunalne;
e) Wyposażeniu i odbiorze odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) Przygotowanie projektu rocznego sprawozdania Wójta z gospodarki odpadami, składanego do Urzędu Marszałkowskiego.
g) organizacji konkursu plastycznego/ technicznego dla młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży o tematyce ekologicznej
h) Współpraca w zakresie organizacji akcji ekologicznych takich jak ,,Akcja Czysta Rzeka”, ,,Akcja Sprzatania Świata” itp.
3. Szczegółowy opis zamówienia określa:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający m.in.:
a) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
b) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem;
c) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;
który stanowi załącznik nr 5 do SWZ
2) Projektowane istotne postanowienia umowy;
które stanowią załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę – uzyskał największą liczbę punktów na podstawie ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Białowieża w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białowieża, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objęte niniejszym zamówieniem; szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
doświadczenie wykonawcy:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) potwierdzenia wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
b) oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białowieża, obejmującym wszystkie rodzaje odpadów objętych zamówieniem.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2415).
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych, usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia wadium,
4) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Dziale II Rozdziale 7 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Hajnówce, nr rachunku 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania.
5. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Potencjał podmiotu trzeciego.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w Dziale II rozdział 8 SWZ.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia/ rodzaj robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza (brak wystarczającego miejsca w publikatorze)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.