eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › "Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005311242

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miła 26a

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598225101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops-bytow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mopsbytow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-275942f6-9018-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00197181/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie, wydawanie i podawanie gorących posiłków na rzecz klientów MOPS w Bytowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-275942f6-9018-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: mops-bytow@wp.pl lub Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu
korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X
ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie z siedzibą przy ul. Miła 26a, 77-100 Bytów. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez adres e-mail: mops-bytow@wp.pl oraz telefonicznie: 59 822 51 01.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniami prowadzonymi w trybie podstawowym o jakim mowa w art. 275 pkt 1 p.z.p.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości udziału w postepowaniu o realizację zadania publicznego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych,
- żądania sprostowania swoich danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia swoich danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia swoich danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.262.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, wydawania oraz podawania gorących posiłków na rzecz osób dorosłych, w tym osób bezdomnych oraz dzieci i młodzieży nie dożywianych
w szkołach, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego t.j.:
- przygotowanie, wydawanie – dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży nie dożywianych
w szkołach w godz. 12.00 – 14.30: w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w każdy roboczy dzień tygodnia, poza sobotą, niedzielą i świętami;
- podawanie – dla osób bezdomnych, w lokalu przy ul. Przemysłowej 38
w Bytowie w godz. 13.00 – 14.00:
• w dniach: 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. i od 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – w każdy dzień tygodnia (łącznie z sobotą, niedzielą i świętami),
• od dnia 01.05.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. – w każdy roboczy dzień tygodnia (poza sobotą, niedzielą i świętami).
Szacuje się, że przedmiotem zamówienia w dni robocze objętych będzie około 40 osób dziennie
(w tym bezdomnych) i około 17 osób bezdomnych w dni wolne od pracy.
Gorący posiłek powinien się składać w każdy dzień roboczy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt z (dania mięsnego 3 x w tygodniu, dania jarskiego 2 x w tygodniu, zupy na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu wraz z pieczywem).
W dni wolne od pracy gorący posiłek powinien się składać z dania mięsnego lub dania jarskiego, oraz zupy na wywarze mięsnym wraz z pieczywem.
Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne od pracy.
Planuje się wielkość zamówienia w ilości szacunkowej 10.000 szt. posiłków.

2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, korzystających
z posiłków może ulec zmniejszeniu – Zamawiający szacuje, że zmniejszenie miesięcznej ilości posiłków może wynieść do 20%. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy.
3. Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych
i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1448) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
4. Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych dla jednego posiłku:
W każdy roboczy dzień tygodnia:
1. Danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż – 300 g, mięso – 150 g, surówka - 100 g).
2. Danie jarskie 2 x w tygodniu (400 g).
3. Zupa na wywarze mięsnym 5 x w tygodniu (400 ml z pieczywem).
W dni wolne od pracy:
1. Danie mięsne (ziemniaki, kasza, ryż – 300 g, mięso – 150 g, surówka – 100 g)
lub
2. Danie jarskie (400 g),
3. Zupa na wywarze mięsnym (400 ml z pieczywem).

5. Wszystkie posiłki Wykonawca wykona w swoim przedsiębiorstwie bez możliwości powierzenia osobom trzecim, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż co 10 dni.
6. Posiłki Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
7. Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne
w zakresie używanych surowców i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków, zapewnia mycie i dezynfekcje we własnym zakresie termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych).
8. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis w formie elektronicznej lub papierowej do wiadomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie oraz do wiadomości publicznej, poprzez codzienne jego wywieszanie w miejscu wydawania i podawania posiłków.
9. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy listy osób, które będą korzystać
z usług Wykonawcy w formie dożywiania do dnia 31.12.2023 roku, a w razie zaistnienia zmiany poinformuje telefonicznie, a później drogą elektroniczną o każdej zmianie, z obowiązkiem jej wprowadzenia po zawiadomieniu.
10. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
z pełnowartościowych produktów, o wartości kalorycznej nie mniej niż 600 kcal.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i wskazania miejsca realizacji zamówienia
- wydawania w granicach administracyjnych miasta Bytowa oraz podawania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (Ogrzewalnia, 77-100 Bytów, ul. Przemysłowa 38) posiłków dla osób bezdomnych w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami.
12. Posiłki należy przygotowywać zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
13. Wykonawca usługi jest zobowiązany do pobierania próbek posiłków we własnym zakresie oraz przechowywania zgodnie z wytycznymi.
14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach.
15. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszelkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia: koszty przygotowania posiłku, koszty transportu i wniesienia oraz utylizacji.
16. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie ciągłość żywienia w przypadku awarii urządzeń, bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających kontynuację procesu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.