eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. "Aktywni górą!"Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych
dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat
na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu
pt. „Aktywni górą!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511283608

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Boczna 5

1.11.4.) Miejscowość: Gołdap

1.11.5.) Kod pocztowy: 19-500

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.11.9.) Numer telefonu: 876150353

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: gospomkg4@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.ckiw-goldap.bip.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych
dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat
na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu
pt. „Aktywni górą!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76469d08-8825-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00095036/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługa 2-krotnego badania psychologicznego z wykorzystaniem testu psychometrycznego 1500 uczestników projektu pt. "Aktywni górą!" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) (Jednostki OHP)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWR.01.03.01-00-0001/22 pt. „Aktywni górą!”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76469d08-8825-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, wymiana informacji i dokumentów (nie dotyczy składania ofert) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie e-zamówienia oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty e mail, na adres: gospomkg4@ohp.pl powołując się na nr referencyjny postępowania tj. CKiW.A.271.1.2022. Szczegółowy opis zawarty jest w części VII SWZ przedmiotowego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje zawarte są w części VII SWZ przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Niniejsze informacje zawarte są w części XVIII SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKiW.A.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj. na rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie dla 10 osób w wieku 15-20 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie:
a) wiedzy i doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu badania diagnostycznego o charakterze psychologiczno-pedagogicznym lub o zbliżonym charakterze, w którym brało udział co najmniej 5 osób w wieku od 15 do 20 roku życia.
Warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).
b) dysponowania osobami: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą - psychologiem legitymującym się wykształceniem wyższym psychologicznym (uzyskanie na polskiej uczelni dyplomu magistra psychologii lub uzyskanie za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej), przy czym minimalne doświadczenie zawodowe (jako psycholog) wykazanej osoby nie powinno być krótsze niż 2 lata od daty składania ofert. Doświadczenie będzie liczone od daty zdobycia tytułu magistra psychologii.
Wykazana osoba musi wykonywać przedmiot zamówienia, jej zamiana jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba). W takich sytuacjach wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osoby spełniającej ww. wymogi.
Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca wraz z podmiotem na potencjale którego polega, spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Niniejsze informacje zawarte są w części V SWZ przedmiotowego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający istotne postanowienia umowy zawarł w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale XVI oraz projekcie umowy - załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Strony dopuszczają możliwość dokonywania:
- zmian zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
- wszelkich nieistotnych zmian umowy, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.