eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Micha這wo › Zaprojektowanie i budowa sieci wraz z przy陰czami ciep這wniczymi do: 12 budynk闚 mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych na dz. nr ew. 686/4 obr. Micha這wo.Og這szenie z dnia 2023-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa sieci wraz z przy陰czami ciep這wniczymi do: 12 budynk闚 mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych na dz.
nr ew. 686/4 obr. Micha這wo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NIEZAPOMINAJKA SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385545416

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Le郾a 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Micha這wo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-050

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniazp2@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.niezapominajka.michalowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2f95ef3-6919-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y


Gminna Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa sieci wraz z przy陰czami ciep這wniczymi do: 12 budynk闚 mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych na dz.
nr ew. 686/4 obr. Micha這wo.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b2f95ef3-6919-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00525601

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00444347

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Zaprojektowanie i budowa sieci wraz z przy陰czami ciep這wniczymi do: 12 budynk闚 mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych na dz. nr ew. 686/4 obr. Micha這wo.
2. Zakres zam闚ienia obejmuje:
1) sporz康zenie, na kopii mapy do cel闚 projektowych (w posiadaniu Inwestora) planu sytuacyjnego
z przebiegiem zaprojektowanej trasy przy陰czy, z niezb璠nymi obliczeniami, oraz wrysowanie powykonawczo profilu wybudowanego przy陰cza. Lokalizacja przy陰czy powinna by uzgodniona, na ka盥ym etapie, z zamawiaj帷ym,
2) uzyskanie wymaganych uzgodnie z gestorami sieci,
3) budow wysokoparametrowego, preizolowanego przy陰cza ciep這wniczego do projektowanych budynk闚 mieszkalnych przy ul. Sosnowej i Fabrycznej w Micha這wie, o parametrach zgodnych
z norm i wyliczeni,
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez w豉軼iwe s逝瘺y geodezyjne i umieszczenie wykonanych przy陰czy na mapie zasadniczej,
5) budow przy陰czy oraz po陰czenie rur z projektowanymi odej軼iami z projektowanych budynk闚 mieszkalnych,
6) miejsce w陰czenia przy陰czy ciep這wniczych to projektowana sie ciep這wnicza, wykonana
w technologii preizolowanej (lokalizacja widoczna na za陰czniku graficznym),
7) w陰czenie g堯wnego przy陰cza ciep這wniczego z proj. studni w ul. Sosnowej i Fabrycznej, przy陰cza do poszczeg鏊nych lokali mieszkalnych wykona poprzez monta odga喚zienia systemowego,
8) na przy陰czu (do lokalu mieszkalnego) nale篡 wykona zawory odcinaj帷e z dost瘼em do trzpienia poprzez skrzynki zaworowe mo磧iwie jak najbli瞠j miejsca w陰czenia,
9) prace zwi您ane z budow przy陰czy wykona w oparciu o wytyczne i instrukcje producent闚 rur preizolowanych,
10) przy陰cza wykona wykorzystuj帷 metod samokompensacji (za豉mania kszta速owe),
11) w przypadku prowadzenia przy陰czy ciep這wniczych przez drogi dojazdowe lub parkingi, przy braku mo磧iwo軼i zachowania normatywnego przykrycia gruntem, ruroci庵i nale篡 zabezpieczy p造tami odci捫aj帷ymi, umieszczonym 15 cm nad ruroci庵ami na podsypce amortyzuj帷ej,
12) prace zwi您ane z budow przy陰cza wykona w oparciu o wytyczne i instrukcje producent闚 rur preizolowanych.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zosta podany w za陰czniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zam闚ienia (OPZ).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane wzakresie k豉dzenia ruroci庵闚

45232140-5 - Roboty budowlane wzakresie lokalnych sieci grzewczych

45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

45236000-0 - Wyr闚nywanie terenu

71322200-3 - Us逝gi projektowania ruroci庵闚

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

W przedmiotowym post瘼owaniu cena ofertowa przekracza mo磧iwo軼i finansowe zamawiaj帷ego, kt鏎y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia kwot 149 245,74 PLN. Zamawiaj帷y nie mo瞠 zwi瘯szy kwoty na realizacj zam闚ienia obj皻ego przedmiotow procedur do ceny oferty najkorzystniejszej, z這穎nej przez wykonawc: Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we "JAR-BUD", Jaros豉w Symko, Kazimierowo z cen ofertow brutto: 602 700,00 PLN.

Zgodnie z dyspozycj art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego uniewa積ia si, je瞠li cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia, chyba 瞠 zamawiaj帷y mo瞠 zwi瘯szy t kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Maj帷 powy窺ze na wzgl璠zie uzna nale篡, i zachodzi przes豉nka uniewa積ienia post瘼owania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 602700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 849000,00 PLN

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.