eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Nasadzenia kompensacyjne 83 szt. drzew w ramach inwestycji pn.: Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nasadzenia kompensacyjne 83 szt. drzew w ramach inwestycji pn.: Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/stbs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nasadzenia kompensacyjne 83 szt. drzew w ramach inwestycji pn.: Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02651996-71a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457824

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Tp 55/DI/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Nasadzenia kompensacyjne 83 szt. drzew w ramach inwestycji pn.: Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie” zgodnie z:
a) dokumentacją projektową opracowaną przez ARTOP Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska - 12.04.2023 r. obejmującą :
1) Plan nasadzeń rekompensacyjnych, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne
2) Tabelaryczne zestawienie drzew do nasadzeń kompensacyjnych – ul. Przyszłości
( na terenie COM);
3) Wytyczne w zakresie materiału szkółkarskiego oraz wykonania nasadzeń.
b) Decyzją administracyjną :
1) znak: WOŚ.III.71200.367.9.2020.AE z dnia 07 kwietnia 2021
2) znak: WOŚ.III.71200/367.11.2020.AE z dnia 14 października 2021
3) znak: WOŚ.III.71200.367.2020.AE z dnia 25 kwietnia 2023 r.
4) znak: WOŚ.III.71200.265.2023.AE z dnia 15 czerwca 2023 r.
e) Specyfikacją warunków zamówienia ( zwana dalej „SWZ”);
f) obwiązującymi przepisami i ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03452000-3 - Drzewa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192408,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192408,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie Ogrodów Magnolia Rafał Łapiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8541703266

7.3.3) Ulica: Bielkowo 1H

7.3.4) Miejscowość: Bielkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 73-108

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192408,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-29 do 2023-12-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.