eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Utrzymanie czystości w obiekcie Krytej pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości w obiekcie Krytej pływalni
w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357061516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 15

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 843 43 39

1.5.8.) Numer faksu: 33 843 47 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mosir.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości w obiekcie Krytej pływalni
w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47a9af7a-8f81-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067945/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47a9af7a-8f81-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w Specyfikacji warunków
zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w Specyfikacji warunków zamówienia / wzorze umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisane w Specyfikacji warunków zamówienia / wzorze umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.260.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu, jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiekcie Krytej pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2 w roku 2024, polegającej na sprzątaniu ww. obiektu na warunkach i zasadach określonych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego, warunki realizacji zamówienia, odbioru i rozliczenia określone zostały we wzorze umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego – załącznik do SWZ.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem powierzchni pomieszczeń objętych zamówieniem, częstotliwości ich sprzątania, określony został w formularzu cenowym - załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny oferty:
1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto
a) waga kryterium: 60 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 60 pkt
2) Nazwa kryterium: termin płatności faktur
a) waga kryterium: 40 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wskazanej w ofercie wyrażonej kwotowo ceny ofertowej obliczonej zgodnie z treścią rozdz. XVII SWZ, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ.
2) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wyrażonej kwotowo wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej kwotowo wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
60 x (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej).
3) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena oferty w kryterium termin płatności faktur
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wskazanego w ofercie wyrażonego w dniach wymaganego od Zamawiającego terminu płatności faktur.
2) Termin płatności faktur: minimum 20 dni, maksimum 30 dni. W przypadku wskazania w ofercie termin płatności faktur krótszego niż 20 dni  Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów, a do umowy przyjęty zostanie termin 20 dni. W przypadku wskazania w ofercie termin płatności faktur dłuższego niż 30 dni  Zamawiający przyzna ofercie 40 punktów, a do umowy przyjęty zostanie termin 30 dni. W przypadku braku wskazania Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów, a do umowy przyjęty zostanie termin 20 dni.
3) Liczba punktów przyznana w kryterium termin płatności faktur obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 40 stosunek (iloraz) liczby dni terminu płatności faktur wskazanej w ofercie dla której punktacja jest obliczana liczby dni terminu płatności najdłuższego spośród wszystkich ofert ocenianych, wg wzoru:
40 x (termin płatności faktur w ofercie ocenianej / najdłuższy termin płatności faktur)
4) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w ust. 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonują lub wykonali przez okres 10 następujących po sobie miesięcy przypadających na okres funkcjonowania obiektu jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 280 000,00 zł brutto, której przedmiotem było lub jest utrzymanie czystości w obiekcie krytej pływalni o powierzchni kubaturowej nie mniejszej niż 20 000,00 m3;
2) dysponują 4 osobami, które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, wśród nich:
a) 3 osobami do sprzątania zasadniczego obiektu, wśród nich co najmniej 1 osobą zdolną do obsługi maszyn (m. in. szorowarki mechanicznej, maszyny zbierającej wodę
i myjki ciśnieniowej) oraz 1 osobą z brakiem przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
b) 1 osobą do bieżącego nadzoru, z możliwością wykonywania przedmiotowych usług, która z ramienia wykonawcy odpowiadać będzie przed Zamawiającym za wykonanie usługi oraz z którą Zamawiający kontaktował się będzie ws. świadczonej usługi.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, musi zostać dokonane w sposób całościowy względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane. W zakresie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszczalne jest wykazanie spełnienia warunku w sposób łączny.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118‑123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ‑ oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy) - z uwzględnieniem w tym wykazie usługi, o której mowa w sekcji Nazwa i opis warunków udziału w
postępowaniu pkt. 5.4 ppkt 1.1;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem w tym wykazie osób, o których mowa w sekcji Nazwa i opis warunków udziału w
postępowaniu pkt. 5.4 ppkt 1.2;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w Specyfikacji warunków zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane we wzorze umowy
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Umowy, w sytuacji, gdy zmiany takie wynikają z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, w szczególności w przypadku:
1) zmiany zakresu, sposobu lub warunków wykonania Umowy, w tym w sytuacji wystąpienia konieczności zrealizowania w ramach usługi objętej Umową czynności nieobjętych przedmiotem Umowy a niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy,
2) zmiany kwoty, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie umowy,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
4) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
5) sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
6) braku możliwości wykonywania usługi z powodu niedopuszczania do jej wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) udokumentowanej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w Umowie, następującej po upływie 6 miesięcy realizacji Umowy, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5 pkt % od uśrednionej wysokości wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za ostatnie 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym zmiana będzie wprowadzana;
8) zmian przewidzianych zapisami Umowy innych niż określone w niniejszym ustępie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.