eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziechowice Pierwsze › Całodobowe dozorowanie oraz sprzątanie terenu wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w roku 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowe dozorowanie oraz sprzątanie terenu wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w roku 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowice Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-561

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446840821

1.5.8.) Numer faksu: 446840821

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowe dozorowanie oraz sprzątanie terenu wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w roku 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f851be99-8819-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023061/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowe dozorowanie i sprzątanie wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://www.biuletyn.abip.pl/radziechowice/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /dpsradziechowice/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
Pani Małgorzata Ryszka, tel. 446840821 wew. 20, email: biuro@dpsradziechowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@dpsradziechowice.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247) w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip,7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja .2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach, Radziechowice Pierwsze ul. Wspólna nr 2, 97-561 Ładzice reprezentowany przez Dyrektora Anetę Mazik, e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: biuro@dpsradziechowice.pl., Tel. 446840821
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach w celu realizacji zamówienia publicznego i w związku z niezbędnością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6) Informacje o odbiorcach danych. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.2301.154.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) całodobowe dozorowanie i ochrona wszystkich obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach, w tym kontrola ruchu osobowego i pojazdów (wg ustalonych z Zamawiającym zasad) oraz obsługa urządzeń znajdujących się na portierni (w szczególności centrala p.poż) oraz odpowiednie dysponowanie kluczami – zgodne z procedurą Zamawiającego - CPV 98341140-8
b) całodobowa obsługa kotłowni olejowej wyposażonej w 2 kotły co o mocy: 460 kW oraz 620 kW. Osoby obsługujące kotłownię winni posiadać stosowne uprawnienia do obsługi kotłowni olejowej tj. kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń wytwarzających , przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 kotły parowe oraz wodne na paliwa płynne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1
CPV 50721000-5
c) sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie wokół obiektów DPS w tym również utrzymanie porządku na terenie wyznaczonym do składowania śmieci komunalnych - CPV 90910000-9,
d) koszenie w sezonie letnim trawy na terenie i w obrębie ogrodzenia DPS Radziechowice, strzyżenie żywopłotu przed budynkami mieszkalnymi oraz wykaszanie trawy w przyległym rowie biegnącym wzdłuż drogi południowej przy ul. Wspólnej i wschodniej przy ul. Spacerowej- własnym sprzętem – powierzchnia ok. 2 ha (oprócz terenu byłego gospodarstwa pomocniczego), częstotliwość koszenia terenów zielonych, trzy razy w miesiącu, (co 10 dni),CPV 77314100-5,
e) zimą usuwanie śniegu i lodu z głównych dróg wewnętrznych dochodzących do budynków mieszkalnych, magazynu, terapii zajęciowej, kuchni i podjazdów dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie zabezpieczenie przed poślizgnięciem schodów podjazdów i dróg – CPV 90620000-9
f) współpraca oraz pomoc personelowi działów opiekuńczych w nagłych wypadkach, np. próba samowolnego oddalenia podopiecznego itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena brutto – 60%, termin zapłaty – 30 %, dodatkowe wyposażenie – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i w związku z tym posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dozorowania i ochrony mienia oraz sprzątania, w tym co najmniej jedna usługa dodatkowo z obsługą kotłowni - o wartości, każda co najmniej 150.000 zł brutto w stosunku rocznym, co zostanie wykazane w załączniku nr 8 specyfikacji wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ)
3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej dwóch odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dozorowania i ochrony mienia oraz sprzątania, w tym co najmniej jedna usługa dodatkowo z obsługą kotłowni olejowej - o wartości brutto, każda co najmniej 150.000 zł brutto w stosunku rocznym, co zostanie wykazane w załączniku nr 8 specyfikacji wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert ( załącznik nr 3 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia razem z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub - w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postacie elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) jeżeli dotyczy - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które działania wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki o których mowa:
a. w roz. IX ust. 3 pkt. 1 i 3 SWZ składa Wykonawca/ Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku,
b. w roz. IX ust. 3 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, może nastąpić po udokumentowaniu przez wnioskującego wysokości zmian oraz po podpisaniu przez obie strony stosownego aneksu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.