eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa produktów leczniczych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów leczniczych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-138

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224312312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.jaroszewska@igichp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igichp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów leczniczych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4d2d53b-8f74-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://igichp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://igichp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie przetargowej. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej e-Zamawiający (Marketplanet) pod adresem: https://igichp.ezamawiajacy.pl ma możliwość do
złożenia, wycofania oferty, a także dostęp do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie internetowej https://igichp.ezamawiajacy.pl w zakładce „baza wiedzy". W postępowaniu należy używać kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AP.26.125.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych: /1.Amoksycylina 1,0 g x 20 tabl./ tabl. powl.op.10
/2. Amoksycylina+ Kw.Klawulanowy 625 mg (500mg+125mg) x 21tabl. op. 20 /3. Amoksycylina+ Kw.Klawulanowy 1000 mg (875mg+125mg) x 21tabl. op. 300 /4. Amoksycylina+Kw.Klawulanowy 1,2 g (1,0 g+0,2 g) x 1 fiol. op. 2000 /5. Amoksycylina+Kw.Klawulanowy 2,2 g (2,0 g+0,2 g) x 1 fiol. op. 200 /6.Ampicylina 1,0 g x 1 fiol. op. 400 /7. Ampicylina+ Sulbactam(1,0g+0,5g) x 1 fiol. op. 100 /8. Ampicylina+ Sulbactam(2,0g+1,0g) x 1 fiol. op. 10 /9. Azytromycyna 250 mg x 6 tabl. op. 50 /10. Azytromycyna 500 mg x 6 tabl. op. 100 /11. Benzylpenicillin 1 mln j.m. x 1 fiol. op. 10 /12. Benzylpenicillin 3 mln j.m. x 1 fiol. op. 70 /13.Benzylpenicillin 5 mln j.m. x 1 fiol. op. 10 /14. Ceftriakson 1000 mg x 1 fiol. op. 4000 /15. Cefuroksym 250 mg x 10 tabl. powl. op. 10 /16. Cefuroksym 500 mg x 10 tabl. powl. op. 50 /17. Cefuroksym 750 mg x 1 fiol.op.2000 /18. Cefuroksym 1500 mg x1 fiol. op. 500 /19. Cloxacillin 1,0 g x 1 fiol. op. 400 /20. Cloxacillin 500 mg x 16 tabl. powl. op. 15 /21. Colistyna 1 mln j.m. x 20 fiol. op. 850 /22. Dobutamina 250 mg x 1 fiol. op. 500 /23.Doxycyklina 100 mg x 10 kaps. op. 30 /24. Doxycyklina 100 mg/ 5ml x 10 amp. op. 5 /25. Insulina ludzka krótkodziałająca 300j.m./ 3 ml x 5 wkładów op. 2 /26. Insulina ludzka długodziałająca 300j.m./ 3 ml x 5 wkładów op. 2 /27. Insulina ludzka o pośrednim czasie działnia (MIX-3) 300j.m./ 3 ml x 5 wkładów op. 2 /28.Izoniazyd+Rifampicyna(150mg+100mg) x100 kaps. op. 4 /29. Izoniazyd+Rifampicyna(300mg+150mg) x100 kaps. op. 8 /30. Klarytromycyna 500 mg x 1 fiol. op. 150 /31. Klarytromycyna 500 mg x 14 tabl. powl. op.160 /32.Neomycyna 250 mg x 16 tabl. op. 12 /33. Rifampicyna 300 mg x 100 kaps. op. 8 /34. Rifampicyna 150 mg x 100 kaps. op. 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33615100-5 - Insulina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny dokument uprawniający wykonawcę do dokonywania obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają dokonywanie zmian zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 – 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych. Zmiana umowy może nastąpić również
w przypadku:
1) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony;
2) zmiany na nowy produkt leczniczy równoważny o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta
i o innej nazwie handlowej (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.)) po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie oraz nie wyższej niż limit refundacyjny obowiązujący w dniu zamiany w przypadku braku oferowanego produktu leczniczego (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, utraty refundacji leku). Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w razie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany stosownymi dokumentami. Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu charakteru zmiany Strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego produktu leczniczego strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego produktu leczniczego umowa ulega rozwiązaniu w tej części z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu;
3) zmiany cen towaru wynikającej z wprowadzenia w trybie przewidzianym prawem zmian dotyczących urzędowych cen zbytu leków. Zmiany takie mogą dotyczyć, obniżenia ceny, wprowadzenia ceny urzędowej na dany lek lub zniesienia urzędowej ceny zbytu dla danego leku. W przypadku obniżenia ceny urzędowej poniżej ceny podanej w Umowie lub wprowadzenia ceny urzędowej niższej niż cena podana w Umowie cena za dany Produkt leczniczy ulega automatycznie obniżeniu do wysokości ceny urzędowej, a zmiana taka nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy. Wykonawca ma obowiązek korygowania ceny towaru w każdym przypadku ustalenia niższych cen urzędowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z aktualnie obowiązującej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
4) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych towaru na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę, zagwarantowanych w trakcie trwania umowy w razie ich zastosowania przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości towaru obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy;
5) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości towaru stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania.
6) zamawiający przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu ważności towaru, za każdorazową zgodą Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: https://igichp.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.