eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › "Świadczenie usług specjalistycznego transportu drogowego dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w 2024r."Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług specjalistycznego transportu drogowego dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w 2024r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367917100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Jerzego Gerarda Koppa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług specjalistycznego transportu drogowego dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w 2024r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-456f000c-8f72-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
13.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
13.3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn
13.4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl a wszelkie informacje odnośnie postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.
13.5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
13.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności, podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
13.7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla mniejszej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu Dobrzyniu ul. dr J.G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: psds@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu Dobrzyniu ul. dr J.G. Koppa 1A, , 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚDS.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje transport polegający na dowozach uczestników zajęć Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z/s w Golubiu Dobrzyniu przy ul. dr J.G. Koppa 1A na zajęcia z miejsca ich zamieszkania do placówki i odwozach z placówki do miejsca ich zamieszkania.
1) Przewozy odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz okresu zamknięcia placówki w okresie letnim na dwa tygodnie w zaplanowanym co roku terminie.
2) Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były „na wyłączność”, tzn. że Zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez Zamawiającego.
3) Przywóz uczestników do placówki odbywać się będzie w godzinach: 600 – 845 , zaś odwóz w godzinach: 1300 – 1530. Godziny przyjazdu i odjazdu uczestników w niektóre dni tygodnia mogą ulec zmianie. Zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane.
4) Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem wyjściowym na dzień sporządzania SWZ dzienna liczba osób do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie miejsce zamieszkania – psds i następnie odwóz na trasie psds – miejsce zamieszkania) wynosi:
- liczba osób dowożonych:
Bus nr 1 – 7 osób
Bus nr 2 – 20 osób
- liczba osób odwożonych:
Bus nr 1 – 7 osób
Bus nr 2 – 19 osób
Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników jest wielkością prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu.
5) Wykonawca zamówienia będzie przewoził uczestników zajęć według następujących tras:
a) Bus nr 1 – Trasa: Elgiszewo – Pruska Łąka – Nowy Dwór – Wrocki – Gałczewko – Lisewo – Handlowy Młyn;
b) Bus nr 2 - Trasa nr 1: Skępsk – Zbójno – Wielgie – Adamki – Zbójno,
- Trasa nr 2: Węgiersk – Carski Dar – Paliwodzizna – Dulsk – Sokołowo,
- Trasa nr 3: Golub-Dobrzyń ul. Mickiewicz, ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego, ul. Polna – Bocheniec.
Zamawiający zastrzega, iż w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie trasa np. w zakresie zmian miejscowości, a także może ulec zmianie długość trasy (przejazdów).
6) Szacowana liczba kilometrów: 44 874 km
7) Dodatkowo przewiduje się wyjazdy w ramach promowania placówki oraz na zakupy.
4.2. Pojazdy powinny być sprawne technicznie, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
4.8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy:
Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usług tj. kierowcy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zamówienia, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby zachować ciągłość usługi.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa powyżej na podstawie umowy o pracę.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników Wykonawcy, o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa wyżej, skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości w wysokości 500 zł brutto miesięcznie od niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
- C – cena – 60 %,
- CPPZ - czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego – 40%
gdzie 1% = 1 pkt
w zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

21.2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Kryterium cena – waga 60%

cena ofertowa brutto najniższa spośród ocenianych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena ofertowa brutto badanej oferty

21.3. Kryterium – czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego - waga 40 %
Uwaga: pojazd zastępczy musi spełniać wymagania określone dla pojazdu głównego.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego – ocenie zostanie poddany czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
W formularzu ofertowym, oferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego należy wskazać w pełnych minutach.
W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje w ofercie podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego w czasie:
• do 15 minut – otrzyma 40 pkt;
• 16 – 30 minut – otrzyma 30 pkt
• 31 – 45 minut – otrzyma 20 pkt
• do 60 minut – otrzyma 0 pkt
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wyrażonego w inny sposób niż w pełnych minutach. Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 60 minut.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego dłuższy niż 60 minut wówczas jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodną z warunkami zamówienia.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie określi czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas wynoszący 60 minut.

21.4. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w określonych kryteriach obliczona wg wzoru:
O = C + CPPZ
O - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu głównego
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastąpczego w przypadku awarii pojazdu głównego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. co najmniej dwoma środkami transportu przeznaczonymi i dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych pojazdy muszą posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NNW, pasy bezpieczeństwa, być oznakowane zgodnie z przepisami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
3) Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 5 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: Wykonawcy, każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.4) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określa załącznik nr 6 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.