eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS na terenie miasta Kielce w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS na terenie miasta Kielce w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prendowskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-395

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mzd.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych , odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS na terenie miasta Kielce w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5459c503-8e93-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023762/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenia miasta Kielce w roku 2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy PZP, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych określone zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw.
RODO, informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, tel. 41 34 02 800, email: boi@mzd.kielce.pl, w imieniu którego działa Dyrektor;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt e-mail: iodo@mzd.kielce.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7) osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 8) osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
10)osobie której dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11)dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.
W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.26.1.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS na terenie miasta Kielce w roku 2024.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
- bieżące utrzymanie, wykonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych
na sygnalizacjach świetlnych,
- wprowadzanie zmian w infrastrukturze oraz oprogramowaniu sygnalizacji świetlnych zgodnie z przekazaną w formie zlecenia dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego,
- pełnienie całodobowych dyżurów w celu odbierania zgłoszeń i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych.

UWAGA!
Z uwagi na realizację zadania pn. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający na chwilę obecną ma w swoim utrzymaniu 14 skrzyżowań / przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz 5 sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6.
Po odbiorze końcowym ww. inwestycji docelowo prace konserwacyjne będą odbywały się na 70 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz w utrzymaniu będzie 5 tablic zmiennej treści TZT, 2 znaki VMS, 113 kamer cctv oraz 53 maszty wysięgnikowe z kamerami ANPR.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31321700-9 - Kable sygnalizacyjne

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP: polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. realizacji wszelkich robót przewidzianych w SST 1 oraz SST 2, w tym m. in.:
- bieżące utrzymanie, wykonywanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych
na sygnalizacjach świetlnych,
- wprowadzanie zmian w infrastrukturze oraz oprogramowaniu sygnalizacji świetlnych zgodnie z przekazaną w formie zlecenia dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego,
- pełnienie całodobowych dyżurów w celu odbierania zgłoszeń i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych,
do kwoty netto 134 943,40 zł

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość objazdów kontrolnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, lub w przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych również wykonywanych:
- co najmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu i konserwacji co najmniej 20 drogowych sygnalizacji świetlnych (w ramach jednej umowy)

lub:

- co najmniej pięciu zakończonych robót polegających na budowie i uruchomieniu sygnalizacji świetlej (zrealizowanych w ramach jednego lub kilku zadań)

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów:
- w przypadku usług – oświadczenie Wykonawcy,
- w przypadku robót budowlanych - inne odpowiednie dokumenty,
W przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) Potencjału technicznego:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
- bazą lub zapleczem technicznym zlokalizowanym w odległości zapewniającej dojazd (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) do centrum Kielc (centrum ustala się jako granicę obszaru Strefy Płatnego Parkowania) w czasie nie dłuższym niż 30 min, umożliwiając realizację zgłoszeń niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii lub wypadku. Wskazany teren powinien być obszarem o pow. min. 200 metrów kwadratowych, ogrodzonym, utwardzonym, w poziomie terenu, z uregulowanym dostępem komunikacyjnym do dróg publicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

c) Osób:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków, wykaże dysponowanie osobami legitymującymi się wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi oraz uprawnieniami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
- Kierownik robót - 1 osoba posiadająca:
a. aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b. aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- 1 dwuosobowa brygada robocza (2 osoby), z czego:
a. każda osoba w brygadzie posiadająca aktualne świadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku eksploatacja w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno – pomiarowe dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
nie wyższym niż 1kV
- pomiary elektryczne.
b. co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne świadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż , prace kontrolno – pomiarowe dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
- pomiary elektryczne.

Uwaga:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) Wykazu usług/robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi/roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi/ roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- w przypadku usług – oświadczenie Wykonawcy,
- w przypadku robót budowlanych - inne odpowiednie dokumenty,
W przypadku świadczeń (usług) okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.5) niniejszego ogłoszenia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zgodnie z art. 445 ustawy PZP Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt5.5.) niniejszego ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 ustawy PZP, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji V pkt 5.4) niniejszego ogłoszenia spełniają łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia:
a) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w Sekcji V pkt 5.7) niniejszego ogłoszenia, które składa odpowiednio
Wykonawca wykazujący spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie o którym mowa w sekcji IX pkt 1) niniejszego ogłoszenia, które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami PZP oraz w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią Rozdziału IX pkt 3 ppkt 3.2)SWZ).
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.