eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU).Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b145b4a3-8f5d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058124/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Wykonanie bieżącej konserwacji dróg w ramach zadania pn.: "Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej". (Wykonanie robót w 2024r.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­ dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­ dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­ wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
nr referencyjny postępowania: ZP.271.26.2023.JG stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty remontowe:
1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie mieszanką AC 11S dla KR2 – Powierzchnia~ 1000m2 - w szacunkowej ilości: 150,00 ton;
2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wykonany w technologii powierzchniowego utrwalania grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową, wbudowanych pod ciśnieniem remonterem drogowym - w szacunkowej ilości: 50 ton.
3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przeprowadzone będą w ulicach wskazanych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót (po podpisaniu umowy) oraz w trybie interwencyjnym po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu zlecenia przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia został wyczerpująco opisany w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – dokumentacja do realizacji zamówienia.
5. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych nie może spowodować pogorszenia w zakresie dostępności remontowanych nawierzchni drogowych dla ich użytkowników, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
6. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
7. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
- 45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg;
2) Dodatkowe kody CPV:
- 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
8. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9. Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp to:
1) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;
2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie;
3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.);
4) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.);
5) normy międzynarodowe;
6) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania;
7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne;
8) Polskie Normy;
9) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471);
10) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
11) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
10. Jeżeli wymagane będzie złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 105 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
11. Przez jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 105 ust. 2 ustawy Pzp, rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia.
13. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia, wyłącznie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o numerze referencyjnym: ZP.271.26.2023.JG.
14. W celu przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 12, Wykonawca składa wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych wraz z przedmiotowymi środkami dowodami, które winny potwierdzać równoważność oferowanych rozwiązań w odniesieniu do opisanych przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą opisu rozwiązań równoważnych wraz z przedmiotowymi środkami dowodami lub złożone dokumenty są niekompletne, to nie podlegają one dostarczeniu lub uzupełnieniu ani z własnej inicjatywy, ani na wezwanie Zamawiającego.
15. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania jako rozwiązania równoważne Zamawiający uzna za rozwiązania równoważne względem wymagań Zamawiającego odnoszących się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli nie będą one ustępowały wymaganiom opisywanym przez Zamawiającego w ten sposób.
Powyższe oznacza, że rozwiązania równoważne nie mogą:
­ posiadać zarówno w opisie rozwiązań równoważnych jaki i w przedmiotowych środkach dowodowych cech, parametrów i funkcjonalności gorszych, niż wskazywane bezpośrednio poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, lub z nich wynikające,
­ skutkować złożeniem oferty wariantowej.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
19. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
20. Powody braku podziału udzielanego zamówienia na części.
Podział zadania na kolejne części spowoduje problemy związane z koordynacją, nadzorem i odbiorami robót oraz zarządzaniem i utrudnieniami w ruchu. Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych nie można dokładnie zaplanować ze względu na losowe powstawanie ubytków zarówno, jeżeli chodzi o miejsce jak i o czas ich powstawania.
Z tego względu w sytuacji gdy w tym samym miejscu powstałaby konieczność zlecania napraw różnym wykonawcom w krótkim odstępie czasowym, powstałby problem logistyki zarówno jeżeli chodzi o wykonanie, jak i odbiory, a następnie odpowiedzialność gwarancyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta nieodrzucona w ramach poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 60
pkt), zgodnie z nw. wzorem: PC = C*Cn/Co, w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: termin realizacji trybu interwencyjnego, oceniany będzie oferowany termin wykonania naprawy interwencyjnej, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTI – liczba punktów uzyskana w kryterium termin realizacji trybu interwencyjnego
- w godzinach, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt – za oferowany najdłuższy termin realizacji trybu interwencyjnego, wynoszący 96 godzin,
10 pkt – za zaoferowany 72 – godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego,
20 pkt – za zaoferowany 48 – godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego,
30 pkt – za zaoferowany 24 – godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego.
Najdłuższy termin realizacji trybu interwencyjnego wynosi 96 godzin
Najkrótszy termin realizacji trybu interwencyjnego wynosi 24 godziny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż
96-godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 24-godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 24-godzinny termin realizacji trybu interwencyjnego. Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin realizacji trybu interwencyjnego.
3)w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, w którym jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 10 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW – liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, przyznawana w następujący sposób:
0 pkt – za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 15 dni,
1 pkt – za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
2 pkt – za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
3 pkt – za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
4 pkt – za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
dalej, aż do 10 pkt – za oferowany 5 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 15 dni.
Najkrótszy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 5 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż
15-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy. Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.
2. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
SP = PC + PTI + PTUW, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1) SP – suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;
2) PC – liczba punktów uzyskana w kryterium: cena;
3) PTI – liczba punktów uzyskana w kryterium: termin realizacji trybu interwencyjnego;
4) PTUW – liczba punktów uzyskana w kryterium: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji trybu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej winni spełniać przynajmniej na wymaganym poziomie: łącznie. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie tego warunku w wielkościach podlegających sumowaniu dotyczących wielkości posiadanych przez nich środków finansowych lub posiadanej przez nich zdolności kredytowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie roboty budowlane polegające na wykonaniu w jednym zamówieniu/umowie nawierzchni bitumicznych (ułożenie samej nawierzchni ścieralnej albo wykonanie warstwy konstrukcyjnej wraz z ułożeniem nawierzchni ścieralnej), o łącznej powierzchni co najmniej 500,0 m2,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi:
- 1 piłą do cięcia nawierzchni asfaltowych,
- 1 skrapiarką do emulsji i bitumu,
- 1 zalewarką szczelin,
- 1 remonterem drogowym,
- 1 walcem wibracyjnym,
- 1 samochodem samowyładowczym.
Wykonanie roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) należy rozumieć jako zrealizowanie w jednym zamówieniu (umowie) co najmniej wymaganego w stawianym warunku zakresu opisanych robót.
Zamawiający nie dopuszcza do sumowania zakresu robót wykonanych w więcej niż jednym zamówieniu (umowie).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podmiotowy środek dowodowy. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych których nie można było wykonać w innym terminie;
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust.2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia,
g) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót,
h) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
i) W przedstawionych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
2) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z klauzulami przeglądowymi (waloryzacyjnymi) określonymi w § 7 niniejszej umowy;
3) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, poza przesłankami zawartymi w § 7 niniejszej umowy, są możliwe w następstwie:
a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Informacje o pozostałych zmianach w § 13 załącznika nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z rozdz. 17 SWZ – Sposób obliczenia ceny;
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot/podmioty, który/które w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza/potwierdzają jego spełnianie w zależności od ustaleń warunku dotyczących jego spełniania przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
10) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały określone w Rozdziale 21 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.