eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 587734800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3855b20c-6beb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00523945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054433/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457120/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, zmniejszonych i ciągnikowych, do przyczep, motorowerowych, zabytkowych, indywidualnych oraz odbiór z siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w celu ich zniszczenia w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami o odpadach.
4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem tablic w miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego oraz dostarczenie niezbędnej ilości pojemników dla wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
4.3 Biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenie Zamawiającego w realizacji analogicznych zamówień, Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przyszłym zamówieniem w sposób następujący:

Lp. Rodzaje i wzory tablic rejestracyjnych Ilość
1. Tablice samochodowe jednorzędowe 5 000 kpl
2. Tablice samochodowe dwurzędowe 30 kpl
3. Tablice samochodowe zmniejszone 50 kpl
4. Tablice motocyklowe dwurzędowe 500 szt.
5. Tablice motorowerowe dwurzędowe 200 szt.
6. Tablice indywidualne 50 kpl
7. Tablice zabytkowe 50 kpl
8. Tablice tymczasowe 50 kpl
4.4 Ilości poszczególnych rodzajów tablic mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Mając na uwadze zapis art. 433 pkt 4 Ustawy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wskazuje minimalną wartość zamówienia na poziomie 30% wartości wynagrodzenia, które będzie wynikać z zawartej umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny tablic rejestracyjnych pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zapisu w §5 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika Nr 5 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928472-7 - Oznakowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240334,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 243183,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 243183,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wytwórnia Tablic ZNAK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-237-50-44

7.3.3) Ulica: Gąbińska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-703

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243183,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.